En av de mest använda metoderna för att bedöma en persons fysiska hälsa är body mass index (BMI). BMI mäter förhållandet mellan en persons vikt och längd och kan användas som en indikator på om en person är underviktig, normalviktig, överviktig eller fet. Trots att BMI ofta används som ett verktyg för att bedöma hälsan hos en person, är det viktigt att komma ihåg att det bara är en av många faktorer som påverkar en persons hälsa och välbefinnande.

BMI

Hur beräknas BMI?

BMI beräknas genom att man dividerar en persons vikt i kilogram med kvadraten på personens längd i meter. Formeln för att beräkna BMI ser ut som följande:

BMI = Vikt (kg) / Längd (m)^2

Tolkning av BMI

Det finns olika gränser för vad som anses vara en sund BMI-värde. Värden som ligger under 18,5 anses vara undervikt, medan värden som ligger mellan 18,5 och 25 anses vara normalvikt. Värden som ligger mellan 25 och 30 anses vara övervikt, medan värden som ligger över 30 anses vara fetma.

Enligt World Health Organization (WHO) är det viktigt att komma ihåg att BMI inte är en fullständig indikator på hälsa och välbefinnande. ”BMI är inte en direkt mätning av kroppsfettet och kan ge felaktiga resultat hos personer som har mycket muskler, såsom idrottare”, säger Dr. Regina Krause, en specialist på internmedicin vid Mayo Clinic.

BMI hos barn och ungdomar

Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kan BMI-värden för barn och ungdomar jämföras med andra barn och ungdomar i samma ålder och kön. Detta görs genom att man använder specifika kurvor för att bedöma om en persons BMI ligger inom det som anses vara en sund nivå för deras ålder och kön.

”BMI-värden för barn och ungdomar kan variera mycket, beroende på ålder och kön”, säger Dr. Rachel Vreeman, en pediatrisk forskare vid Indiana University School of Medicine. ”Det är viktigt att använda specifika kurvor för att tolka BMI hos barn och ungdomar, eftersom deras kroppar fortfarande växer och utvecklas.”

BMI och hälsorisker

En hög BMI kan öka risken för ett antal olika hälsoproblem, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa typer av cancer. Enligt en studie publicerad i New England Journal of Medicine fann forskare att en hög BMI ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar med upp till 40% hos män och 50% hos kvinnor.

Det är viktigt att komma ihåg att BMI inte är den enda faktorn som påverkar risken för hälsoproblem. Andra faktorer som kan påverka risken för hälsoproblem inkluderar kostvanor, fysisk aktivitet, stressnivåer och genetiska faktorer.

Ett urval av vitaminer från Nutri.se >

Alternativa metoder för att mäta fysisk hälsa

Trots att BMI är en vanligt använd metod för att mäta fysisk hälsa finns det andra alternativ som kan vara mer precisa. En studie publicerad i Journal of the American Medical Association fann att mätning av midjeomfånget kan vara en mer exakt metod för att bedöma risken för hjärt-kärlsjukdomar än BMI.

En annan metod för att mäta fysisk hälsa är bioelektrisk impedansanalys (BIA). BIA mäter hur lätt eller svårt det är för en liten elektrisk ström att passera genom kroppen och kan ge en mer exakt bild av kroppsfettprocenten än BMI.

BMI

Vanliga frågor & svar om BMI

1. Kan BMI vara felaktigt?

Ja, det finns vissa tillfällen då BMI kan ge felaktiga resultat. Detta kan bero på att BMI inte tar hänsyn till faktorer som muskelmassa och fördelningen av kroppsfett. Detta kan innebära att personer med mycket muskler kan få ett högre BMI-värde än vad som är normalt, medan personer med låg muskelmassa kan få ett lägre BMI-värde.

2. Kan BMI variera mellan olika etniciteter?

Ja, BMI kan variera mellan olika etniciteter. En studie publicerad i American Journal of Clinical Nutrition fann att BMI-värden för personer av afrikansk ursprung ofta är lägre än vad som är normalt, medan BMI-värden för personer av asiatiskt ursprung ofta är högre. Detta kan bero på olika faktorer som genetiska skillnader och skillnader i kostvanor.

3. Kan BMI variera mellan olika kön?

Ja, BMI kan variera mellan olika kön. En studie publicerad i American Journal of Clinical Nutrition fann att kvinnor ofta har lägre BMI-värden än män, även om de har samma mängd kroppsfett. Detta kan bero på att kvinnor generellt har lägre muskelmassa än män.

4. Kan BMI variera mellan olika åldrar?

Ja, BMI kan variera mellan olika åldrar. Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) är det normalt att BMI-värdet ökar med åldern, eftersom kroppsfettet ökar med åldern. Det är därför viktigt att använda specifika kurvor för att tolka BMI hos barn och ungdomar, eftersom deras kroppar fortfarande växer och utvecklas.

5. Kan BMI variera mellan olika raser?

Ja, BMI kan variera mellan olika raser. En studie publicerad i American Journal of Clinical Nutrition fann att BMI-värden för personer av afrikansk ursprung ofta är lägre än vad som är normalt, medan BMI-värden för personer av asiatiskt ursprung ofta är högre.

6. Kan BMI variera mellan olika länder?

Ja, BMI kan variera mellan olika länder. En studie publicerad i New England Journal of Medicine fann att BMI-värden varierade kraftigt mellan olika länder, med lägre värden i länder i Asien och högre värden i länder i Nordamerika och Europa. Detta kan bero på olika faktorer som kostvanor, fysisk aktivitet och genetiska skillnader.

7. Kan BMI förutse hälsorisker?

Ja, en hög BMI kan öka risken för ett antal olika hälsoproblem, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa typer av cancer. Det är viktigt att komma ihåg att BMI inte är den enda faktorn som påverkar risken för hälsoproblem och att andra faktorer som kostvanor, fysisk aktivitet, stressnivåer och genetiska faktorer också spelar en roll.

8. Kan BMI förbättras?

Ja, BMI kan förbättras genom att öka fysisk aktiviteten och ändra kostvanor. En studie publicerad i American Journal of Clinical Nutrition fann att personer som ökade sin fysiska aktivitet och ändrade sina kostvanor fick en förbättring av sina BMI-värden och en minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Det är viktigt att komma ihåg att fysisk aktivitet och kostvanor är viktigt för att förbättra och upprätthålla god hälsa.

9. Kan BMI skilja mellan muskelmassa och kroppsfett?

Nej, BMI kan inte skilja mellan muskelmassa och kroppsfett. BMI mäter bara förhållandet mellan vikt och längd och tar inte hänsyn till mängden muskler eller fördelningen av kroppsfett. Detta kan innebära att personer med mycket muskler kan få ett högre BMI-värde än vad som är normalt, medan personer med låg muskelmassa kan få ett lägre BMI-värde.

10. Kan BMI användas för att mäta hälsan hos äldre personer?

Ja, BMI kan användas för att mäta hälsan hos äldre personer, men det är viktigt att komma ihåg att det bara är en av många faktorer som påverkar hälsan hos äldre personer. Äldre personer kan ha lägre BMI-värden än vad som är normalt på grund av minskad muskelmassa och ökad kroppsfettprocent, vilket kan öka risken för hälsoproblem. Det är därför viktigt att äldre personer också fokuserar på andra faktorer som fysisk aktivitet, kostvanor och stresshantering för att upprätthålla god hälsa.

Sammanfattning

BMI är en metod för att bedöma fysisk hälsa baserat på förhållandet mellan en persons vikt och längd. Trots att BMI ofta används som ett verktyg för att bedöma hälsan hos en person, är det viktigt att komma ihåg att det bara är en av många faktorer som påverkar en persons hälsa och välbefinnande.

BMI kan också användas för att bedöma hälsan hos barn och ungdomar, men det är viktigt att använda specifika kurvor för att tolka BMI hos dessa grupper eftersom deras kroppar fortfarande växer och utvecklas.

En hög BMI kan öka risken för ett antal olika hälsoproblem, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa typer av cancer. Det är viktigt att komma ihåg att BMI inte är den enda faktorn som påverkar risken för hälsoproblem och att andra faktorer som kostvanor, fysisk aktivitet, stressnivåer och genetiska faktorer också spelar en roll.

Alternativa metoder för att mäta fysisk hälsa inkluderar mätning av midjeomfånget och bioelektrisk impedansanalys (BIA). Bägge dessa metoder kan ge en mer exakt bild av kroppsfettprocenten än BMI.

Ett urval av vitaminer från Nutri.se >

Källor:

  • World Health Organization. (n.d.). Body mass index (BMI).
  • Centers for Disease Control and Prevention. (n.d.). Body mass index (BMI) percentiles for children and teens.
  • Mayo Clinic. (2022). Body mass index (BMI).