Vad är Chlorella? Ett tillskott som kan sänka högt kolesterol

Chlorella är en ljusgrön alg som används som livsmedel och kosttillskott. Den är rik på antioxidanter som C-vitamin, omega-3-fettsyror och karotenoider som betakaroten och lutein som bekämpar fria radikaler. Genom att förhindra cellskador orsakade av fria radikaler kan chlorella bidra till att minska risken för diabetes, hjärtsjukdomar, kognitiva störningar som Alzheimers och till och med vissa cancerformer.

Chlorella anses också vara en ”supermat” med hög halt av protein, järn, kostfibrer, B-vitaminer och komplexa kolhydrater. Dessa näringsämnen kan bidra till att förebygga järnbrist under graviditeten. Chlorella används också för att behandla högt kolesterol, menstruationskramper, fibromyalgi och depression, även om de vetenskapliga bevisen som stöder dessa påståenden saknas.

Den här artikeln beskriver användningsområden och fördelar med chlorella som kosttillskott samt eventuella risker, biverkningar och interaktioner.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Kosttillskott är inte reglerade i USA, vilket innebär att Food and Drug Administration (FDA) inte godkänner dem för säkerhet och effektivitet innan produkterna marknadsförs. Välj om möjligt ett kosttillskott som har testats av en betrodd tredje part, till exempel USP, ConsumerLabs eller NSF.

Men även om kosttillskott är testade av tredje part betyder det inte att de nödvändigtvis är säkra för alla eller effektiva i allmänhet. Det är viktigt att prata med din vårdgivare om alla kosttillskott du planerar att ta och att kontrollera eventuella interaktioner med andra kosttillskott eller mediciner.

Fakta om Chlorella kosttillskott

Aktiv ingrediens(er): Beta-caroten, klorofyll, lykopen, lutein

Alternativa namn: Bulgariska grönalger, Chlorelle, Yaeyama chlorella

Föreslagen dosering: Inga riktlinjer finns tillgängliga; forskningsdoser varierar från 1 till 6 gram dagligen.

Säkerhetsöverväganden: Kan innehålla jod, högt innehåll av K-vitamin (se Interaktioner).

Healthy spirulina drink in the glass

Vad används Chlorella till?

Användning av kosttillskott bör vara individuellt anpassad och granskas av en sjukvårdspersonal, t.ex. en registrerad dietist, apotekare eller läkare. Inget tillskott är avsett att behandla, bota eller förebygga en sjukdom.

Chlorella är en bra källa till många näringsämnen, till exempel protein, järn, fibrer, kolhydrater, antioxidanter med mera. På grund av dess näringsinnehåll hävdar vissa att den kan användas för en rad olika hälsotillstånd. Det finns dock inte tillräckligt med bevis för att stödja de flesta av dess påståenden.

Nedan följer några möjliga användningsområden för chlorella med forskning.

Sänker högt kolesterol

Högt kolesterol är en riskfaktor för hjärtsjukdomar. Kostförändringar rekommenderas för att minska kolesterolnivåerna när de är höga. Mediciner förskrivs också ofta för att behandla höga kolesterolnivåer. Det finns dock ett stort intresse för alternativa sätt att sänka kolesterolet.

Chlorella har studerats som kolesterolsänkande hjälpmedel.

Enligt en studie från 2014 som publicerades i Nutrition Journal förbättrade en daglig dos av chlorella på 416 milligram (mg) blodfettnivåer hos 62 vuxna med måttligt förhöjda kolesterolvärden. Inte bara totalkolesterol, triglycerider och LDL-kolesterol (”dåligt” kolesterol) minskade, utan även HDL-kolesterol (”bra” kolesterol) ökade (1).

En metaanalys som publicerades 2018 visade att tillskott av chlorella i mängder på 4 gram dagligen i minst åtta veckor signifikant minskade totalkolesterol, LDL-C-kolesterol, blodtryck och blodsocker jämfört med placebo (2).

En nyare studie som publicerades 2021 fann att mindre doser (1 500 milligram per dag) hos personer med diabetes påverkade lipidprofiler och blodsockernivåer positivt (3).

I en annan metaanalys som publicerades 2022 drogs slutsatsen att tillskott av chlorella minskade totalkolesterolet och LDL-kolesterolet men inte förbättrade triglyceriderna eller HDL-kolesterolet. Effekterna sågs vid 1 500 milligram per dag, medan högre doser inte hade någon effekt (4).

Det behövs mer forskning innan man rekommenderar klorellatillskott vid högt kolesterol. Rådgör först med din vårdgivare innan du börjar med något tillskott.

Minskar risken för anemi under graviditeten

Järnbehovet ökar under graviditeten, vilket ibland leder till anemi om den gravida personen får järnbrist. Chlorella råkar vara en utmärkt järnkälla.

I en studie från 2010 i tidskriften Plant Food for Human Nutrition gav forskare i Japan 70 gravida personer antingen en daglig dos på 6 gram (6 000 milligram) av ett klorellatillskott eller placebo. Behandlingen inleddes mellan 12 och 18 graviditetsveckor och pågick fram till förlossningen (5).

Jämfört med placebogruppen hade de personer i studien som fick chlorella betydligt högre hemoglobinnivåer under andra och tredje trimestern. Låga hemoglobinnivåer används för att diagnostisera anemi.

Intressant nog hade de som fick chlorella också en lägre förekomst av ödem (vävnadssvullnad), proteinuri (protein i urinen) och gestationell hypertoni (högt blodtryck).

Chlorella kan vara användbart för att sänka kolesterolnivåerna, men ytterligare forskning behövs för att fastställa effekt och lämplig dos. Chlorella är också en bra järnkälla för dem som riskerar att drabbas av järnbristanemi.

Biverkningar av chlorella

Chlorella anses i allmänhet vara säkert och väl tolererat. Med det sagt kan chlorella orsaka biverkningar, särskilt under de första veckorna av behandlingen. Dessa inkluderar (6):

 • Kramper i magen
 • Illamående
 • Gas
 • Diarré
 • Grön avföring

Dessutom har allergiska reaktioner, inklusive astma och anafylaxi, rapporterats (6).

De flesta av dessa biverkningar tenderar att försvinna när din kropp anpassar sig till behandlingen.

Chlorella kan också orsaka ljuskänslighet, vilket ökar risken för solutslag och solbränna6. För att mildra denna effekt bör du använda rikligt med solskyddsmedel och undvika överdriven solexponering.

Försiktighetsåtgärder

Chlorella förväntas inte orsaka negativa effekter hos ett ammande spädbarn. Det kan dock leda till att bröstmjölken blir grön. Om du ammar eller planerar att amma är det bäst att rådgöra med en vårdgivare om användning av chlorella (6).

Chlorellas säkerhet hos barn har inte heller fastställts.

Personer som är allergiska mot mögel kan också vara allergiska mot chlorella. För att vara säker kan du ta en mindre ”testdos” klorella och vänta 24 till 48 timmar för att se om några allergisymptom utvecklas. Samma farhågor gäller om du har en jodallergi eftersom chlorella har ett särskilt högt jodinnehåll.

Chlorella kan också orsaka en dålig reaktion hos personer med sköldkörtelsjukdom, med tanke på att ett överskott av jod kan orsaka en försämring av hypertyreoideasymtom eller en ”jodkollaps” hos personer med hypotyreos.7

Hur man tar Chlorella

Det finns inga riktlinjer för lämplig användning eller mängder av chlorella att ta.

Dagligt intag som varierar mellan 3 gram (g) och 10 g oralt är vanligt (8).

Överskrid aldrig den dos som rekommenderas av tillverkaren. Börja i så fall med minsta möjliga dos och öka den gradvis. Om du gör det kan du undvika gastrointestinala biverkningar.

Tabletter är den lättaste formen av chlorella att använda eftersom dosen är kontrollerad och konsekvent. Om du använder ett pulver eller en vätska ska du använda exakta mått för att undvika under- eller överdosering.

Chlorellapulver kan blandas med vatten, juice, yoghurt och smoothies, men var medveten om att det har en något sjögullig lukt och smak. En del människor tycker att om man lägger till det i vinaigrette-dressingar, misosoppor, wokrätter eller vetegräs kan man dölja lukten och smaken. Tillagning av chlorella minskar inte dess näringsvärde.

Vad händer om jag tar för mycket chlorella?

Det finns inte mycket information om chlorella och dosering, men du kan vara mer benägen att uppleva biverkningar om du tar för mycket.

Interaktioner

Chlorella innehåller stora mängder K-vitamin, vilket kan främja blodkoagulationen och minska effekten av blodförtunnande läkemedel som Jantoven (warfarin) (9). Om du får warfarin utskrivet, prata med din vårdgivare om alla kosttillskott du tar (eller planerar att ta), inklusive chlorella. Vårdgivaren bör beställa blodprover för att övervaka hur väl warfarinet fungerar och kan göra justeringar av dosen om det behövs.

Chlorella kan förstärka effekterna av eventuella fotosensibiliserande läkemedel (läkemedel som ökar känsligheten för solljus), vilket gör att du löper större risk för solbränna.6 Se till att hålla dig borta från solen eller använd solskyddsmedel.

Hur man förvarar Chlorella

Följ tillverkarens anvisningar på produktetiketten för förvaring. Förvara den alltid utom räckhåll för barn.

Liknande kosttillskott

Spirulina och kelp är två andra populära algbaserade kosttillskott.

Spirulina är en blågrön alg som innehåller näringsämnen, bland annat fettlösliga vitaminer, betakaroten och mineraler.

Kelp är en typ av bruna alger som vanligtvis växer i undervattensskogar. Den ger näring till havslevande djur men är också en basföda för människor. Som tillskott används den ofta som jodkälla (10).

Källor till chlorella

Chlorella finns främst i tilläggsform i USA (U.S.A.). Det kan lätt köpas på nätet samt i många naturbutiker och butiker som specialiserar sig på kosttillskott.

Tabletter är den enklaste formen av chlorella att använda eftersom dosen är kontrollerad och konsekvent. Om du använder ett pulver eller en vätska ska du använda exakta mått för att undvika under- eller överdosering.

För att garantera kvalitet och säkerhet bör du välja märken som har testats och certifierats av ett oberoende organ som U.S. Pharmacopeia (USP), ConsumerLab eller NSF.

Kontaminering förekommer ofta med algbaserade ingredienser. Närvaron av ett USP-, NSF- eller ConsumerLab-sigill visar att produkten har testats för att upptäcka föroreningar som arsenik och bly, och att inga sådana har hittats.

En typ av alg, Aphanizomenon flos-aquae, är känd för att innehålla gifter och bör därför undvikas.

Även om du kan frestas att köpa den ”riktiga” chlorella från Asien, krävs försiktighet när du gör det. Om du inte kan läsa språket på produktetiketten kan du aldrig veta säkert vilka andra ingredienser som kan finnas i tillskottet (eller vilka ingredienser som kan saknas).

Enligt National Center for Complementary and Integrative Health har kinesiska växtbaserade läkemedel visat sig vara förorenade med bekämpningsmedel, tungmetaller, läkemedel och odeklarerade djur- och växtprodukter (11).

Sammanfattning

Chlorella är ett algbaserat kosttillskott som är rikt på vitaminer, mineraler, fibrer och antioxidanter. Det marknadsförs ofta som en bra källa till dessa näringsämnen för personer som inte äter tillräckligt med frukt och grönsaker i sin kost. Många av de marknadsförda hälsofördelarna med chlorella stöds dock inte av forskning.

En kost som ger minst fem portioner frukt och grönsaker dagligen ger många vitaminer, mineraler, fibrer och antioxidanter som du behöver. Gröna pulver och algbaserade kosttillskott bör inte betraktas som ett alternativ till en kost som är rik på frukt och grönsaker.

Vanliga frågor

Hjälper chlorella till att alkalinisera kroppen?

Även om marknadsföringen använder denna term i marknadsföring av produkter kan inget livsmedel eller dryck ändra pH-nivån i ditt blod på ett betydande sätt (pH hänvisar till om ett ämne är surt, alkaliskt eller neutralt). Tanken att många livsmedel som vi äter i vår kost är sura och kan leda till sjukdom är teoretisk och inte baserad på bevis. Våra lungor och njurar är involverade i en noggrann reglering av blodets pH-värde oavsett vad vi äter. En pH-nivå i blodet utanför det normala intervallet är inte önskvärd och skulle leda till ytterligare hälsoproblem.

Kan chlorella hjälpa till att minska symtom i samband med fibromyalgi?

Vissa preliminära (tidiga) bevis tyder på att tillskott av chlorella kan bidra till att minska smärtsymptom i samband med fibromyalgi (12). I en studie bidrog en kombination av chlorella-tabletter och flytande extrakt till att minska smärtsymptom jämfört med placebo. Mer forskning skulle bidra till att fastställa den bästa formen av tillskott och lämpliga doser. Se till att prata med din vårdgivare om du överväger att använda chlorella.

Är chlorellatillskott bra för levern?

Vissa preliminära (tidiga) bevis tyder på att tillskott av chlorella minskar leverenzymer och markörer för inflammation (jämfört med placebo) hos personer med icke-alkoholisk fettlever (NAFLD) (13). Ytterligare forskning behövs fortfarande. Om du överväger klorellatillskott bör du först diskutera för- och nackdelar med din vårdgivare.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa
 1. Ryu NH, Lim Y, Park JE, et al. Impact of daily Chlorella consumption on serum lipid and carotenoid profiles in mildly hypercholesterolemic adults: a double-blinded, randomized, placebo-controlled studyNutr J. 2014 Jun 11;13:57. doi:10.1186/1475-2891-13-57
 2. Fallah AA, Sarmast E, Habibian Dehkordi S, et al. Effect of Chlorella supplementation on cardiovascular risk factors: A meta-analysis of randomized controlled trials. Clinical Nutrition. 2018;37(6):1892-1901.
 3. Hosseini AM, Keshavarz SA, Nasli-Esfahani E, Amiri F, Janani L. The effects of Chlorella supplementation on glycemic control, lipid profile and anthropometric measures on patients with type 2 diabetes mellitus. Eur J Nutr. 2021;60(6):3131-3141.
 4. Sherafati N, Bideshki MV, Behzadi M, Mobarak S, Asadi M, Sadeghi O. Effect of supplementation with Chlorella vulgaris on lipid profile in adults: A systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine. 2022;66:102822.
 5. Nakano S, Takekoshi H, Nakano M. Chlorella pyrenoidosa supplementation reduces the risk of anemia, proteinuria and edema in pregnant womenPlant Foods Hum Nutr. 2010 Mar;65(1):25-30. doi:10.1007/s11130-009-0145-9
 6. Drugs and Lactation Database (LactMed) [Internet]. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2006–. Chlorella. 2021 Jun 21. PMID: 30000882.
 7. Rzymski P, Jaśkiewicz M. Microalgal food supplements from the perspective of Polish consumers: patterns of use, adverse events, and beneficial effectsJ Appl Phycol. 2017;29(4):1841-1850. doi: 10.1007/s10811-017-1079-5
 8. Rzymski P, Jaśkiewicz M. Microalgal food supplements from the perspective of Polish consumers: patterns of use, adverse events, and beneficial effectsJ Appl Phycol. 2017;29(4):1841-1850. doi:10.1007/s10811-017-1079-5
 9. Siriwatanametanon N. Warfarin-chlorophyll products, herb-drug interactionsPharm Sci Asia. 2017; 44 (4), 173-189. doi:10.29090/psa.2017.04.173
 10. University of Rochester Medical Center’s Health Encyclopedia. Kelp.
 11. National Center for Complementary and Integrative Health. Traditional Chinese medicine: what you need to know.
 12. Merchant RE, Andre CA, Wise CM. Nutritional supplementation with chlorella pyrenoidosa for fibromyalgia syndrome: a double-blind, placebo-controlled, crossover study. Journal of Musculoskeletal Pain. 2001;9(4):37-54. doi:10.1002/(sici)1099-1573(200005)14:3<167::aid-ptr560>3.0.co;2-r
 13. Ebrahimi-Mameghani M, Sadeghi Z, et al. Glucose homeostasis, insulin resistance and inflammatory biomarkers in patients with non-alcoholic fatty liver disease: Beneficial effects of supplementation with microalgae Chlorella vulgaris : A double-blind placebo-controlled randomized clinical trialClinical Nutrition. 2017;36(4):1001-1006. doi:10.1016/j.clnu.2016.07.004