En hundraårig behandling för brännskador och andra problem

Aloe vera är en saftig växt som har använts medicinskt i århundraden. Allra mest känd som ett botemedel mot solbränna är aloe vera användbar vid utslag, brännskador, sår och andra hudtillstånd. Den bidrar också till att förbättra matsmältningen och kan hjälpa till att reglera blodsockret hos personer med diabetes (1).

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Aloe vera-plantan har långa, tjocka triangulära blad och är relativt lätt att odla hemma. Det yttre lagret är skalet, det mellersta lagret är en bittergul saft och mitten är en gel (som kan appliceras direkt på huden). Växten kan också skalas och pressas till saft; orala kosttillskott finns också tillgängliga (2).

Fakta om Aloe vera som kosttillskott

Aktiva ingredienser: Aloe vera

Alternativa namn: Aloe Barbadensis Miller, Burn Plant, Elephant’s Gall, Kathalai (ayurvedisk), Lu Hui (traditionell kinesisk)

Föreslagen dosering: Det finns inga formella rekommendationer för dosering av aloe. Vid applicering på huden (topiskt) kommer mängden att variera avsevärt beroende på individuella behov. I studier av orala aloe gelkapslar för typ 2-diabetes och prediabetes används ofta doser på 300 till 500 milligram två gånger dagligen under två till tre månader. (5)

Säkerhetsöverväganden: Studier på gnagare har antytt att aloe latex och aloeextrakt med hela blad (som innehåller aloe latex om det inte är avfärgat) kan främja cancer. (6) Fallstudier på människor har förknippat användningen av aloe latex med hepatit (leverinflammation), njursvikt, gastrointestinala störningar och ökad risk för blödning.

Aloe Vera

Användning av Aloe Vera

Aloe vera har använts för att behandla många tillstånd. När du granskar vetenskapen kring aloe vera bör du komma ihåg att användningen av kosttillskott bör individualiseras och granskas av en sjukvårdspersonal, t.ex. en registrerad dietist, apotekare eller vårdgivare. Inget kosttillskott är avsett att behandla, bota eller förebygga sjukdomar.

Hudhälsa

Människor har använt aloe vera-gel för att behandla många hudtillstånd, till exempel solbränna, värmebrännskador och andra vanliga hudtillstånd (7).

En randomiserad kontrollerad studie på människor tyder på att aktuell aloe gel minskar markörer för inflammation (8). Laboratorieforskning stödjer att aloe vera också främjar skapandet av nya hudceller, skyddande celler (keratinocyter) och celler som bidrar till hudens styrka (fibroblaster) (9). Dessutom har laboratorieforskning föreslagit att komponenter i aloe gel fungerar som antioxidanter och har antibakteriella effekter (10).

Finns det dock bevis för att aloe kan påverka din hälsa på ett betydande sätt? Den tillgängliga forskningen är ofta motstridig. Studier av aktuell aloe veras effekt på sårläkning är inkonsekventa, och vissa studier visar på fördröjningar (11). Även om kliniska studier som specifikt bedömer aloe vera och termiska brännskador stöder att applicering av aloe kan förbättra återhämtningen (12).

Även om aloe vera-gel vanligen används för behandling av solbränna är forskningen om detta ämne minimal. Av de få studier som finns tillgängliga stöder majoriteten att aloe vera-gel kan öka återhämtningshastigheten efter solbränna (13). Forskning om smärtlindring med topisk användning av aloe är också knapphändig och resultaten är inkonsekventa (14). Det behövs mer forskning om smärtlindring innan slutsatser kan dras.

Även om vissa laboratorie- och djurstudier tyder på att aloe skulle kunna vara till nytta för personer som lever med psoriasis och eksem, behövs högkvalitativ forskning på människor. I en översiktsartikel som publicerades i American Journal of Clinical Dermatology konstaterades att det inte fanns tillräckligt med bevis för att rekommendera användning av aloe vera för att behandla dessa tillstånd (15). Det finns ingen forskning om användning av aloe vera för att behandla utslag från allergiframkallande växter som giftek och murgröna.

Diabetes och ämnesomsättning

Diabetes mellitus är ett tillstånd som resulterar i förändringar i kroppens förmåga att kontrollera blodsockernivåerna. Typ 2-diabetes är ett vanligt tillstånd (16) och har stor inverkan på hälsan hos dem som lever med sjukdomen och är ett fokusområde för nya behandlingar. Forskningen om aloe vera:s effekt på diabetes är något blandad och studierna är ofta svåra att jämföra på grund av de olika former av aloe vera som används (t.ex. aloe gelpulver, aloe juice eller extrakt av hela blad).

Forskare skapade en sammanfattning av många studier (dvs. en systematisk översikt) om typ 2-diabetes (17). Forskarna fann bevis av ”måttlig kvalitet” som stödjer användningen av aloe vera för att sänka blodsockernivåerna hos personer med typ 2-diabetes. Många okända frågor återstår, bland annat vilken form av aloe vera-tillskott som är mest effektiv. Det är värt att notera att aloe vera-gel och gelbaserade produkter (dvs. aloejuice, som vanligtvis tillverkas av gelén) var de vanligaste formerna som användes i studierna.

Personer som lever med typ 2-diabetes upplever ofta förändringar i kolesterol och triglycerider, så kallad dyslipidemi (18). I en översikt över systematiska översikter utvärderades effekten av aloe vera på kolesterol- och triglyceridnivåer. En signifikant skillnad i LDL (dåligt kolesterol) sågs inte med aloe vera-tillskott. Däremot noterades en signifikant ökning av HDL (bra kolesterol). Dessutom sågs en signifikant minskning av triglyceridnivåerna i aloe vera-gruppen.

Gastrointestinal hälsa

Aloe vera’s effekter på gastrointestinal (GI) hälsa är ett annat område av intresse för forskare och de som drabbas av GI-tillstånd. Tillstånd som irritabel tarm, (19) inflammatorisk tarmsjukdom, (20) och gastroesofageal refluxsjukdom (21) är vanliga och störande för många människors liv. Dessa tillstånd är vanliga och påverkar livskvaliteten. En närmare granskning av aloe vera och huruvida den kan påverka dessa tillstånd är motiverad.

Irritabelt tarmsyndrom (IBS)

Forskare har studerat aloe vera för dess inverkan på IBS, en störning av tarm-hjärn-axeln (tidigare kallad funktion GI-störningar) (22). Irritabelt tarmsyndrom diagnostiseras genom tecken och symtom hos dem som lider av tillståndet när det inte finns någon annan uppenbar orsak. Tecken och symtom kan omfatta ett eller en kombination av följande:

 • Buksmärta
 • Obehag i buken.
 • Förstoppning
 • Diarré (23)

Bevisen för att aloe vera kan minska IBS-symptomen är svaga. En genomgång av studier som undersökte effekten av aloe vera (i gelform och avkolnat extrakt) visade att de få studier som fanns tillgängliga på detta område inte visade någon egentlig fördel (24). I slutändan behövs forskning av högre kvalitet på detta område för att kunna dra några säkra slutsatser.

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD)

Forskare har studerat aloe vera för dess effekt på en uppsättning tillstånd som kallas inflammatoriska tarmsjukdomar (20). Dessa mer specifika tillstånd är Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Crohns sjukdom resulterar i högre nivåer av inflammation och kan påverka vilken del av mag-tarmkanalen som helst. Ulcerös kolit påverkar främst tjocktarmen (tjocktarm, ändtarm och anus) men kan även påverka den sista delen av tunntarmen, ileum. Symtomen på inflammatorisk tarmsjukdom är följande:

 • Bukspärrningar.
 • Smärta
 • Blödning i ändtarmen
 • Blodig diarré

Inflammatorisk tarmsjukdom kan leda till allvarliga komplikationer, och ytterligare alternativ behövs för att hantera tillståndet. Finns det dock bevis för att aloe vera kan ha en positiv inverkan på personer med detta tillstånd? Det har gjorts lite forskning på detta område, och mer forskning behövs.

En tidig studie av 44 personer med mild till måttlig ulcerös kolit visade att aloe vera-gel, som togs två gånger dagligen, hade ett ”svar” efter fyra veckor på behandlingen oftare än de som fick placebo (25). Med ”svar” menade författarna att deltagarna hade fått en förbättring av sina symtom eller en remission av tillståndet. Tyvärr är detta bara en liten studie, och ytterligare forskning behövs för att bekräfta dessa resultat.

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

GERD är ett tillstånd där maginnehållets rörelser resulterar i obehagliga symtom, såsom sveda (halsbränna) eller uppblåsthet (26). De som lider av GERD kan få skador på slemhinnan i matstrupen, vilket kan öka risken för matstrupscancer, blödningar och andra komplikationer.

Det har gjorts lite forskning om aloe veras inverkan på gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). I en liten randomiserad kontrollerad studie med 79 deltagare jämfördes effekterna av aloe vera-gel på GERD-symtom, jämfört med standardbehandlingar (27). Dessa standardbehandlingar omfattade ranitidin (en H2-receptorantagonist) och omeprazol (en protonpumpshämmare). Forskarna fann slutligen att aloe vera-gelen signifikant minskade alla symtom som bedömdes (till exempel halsbränna, uppstötningar och uppstötningar) och hade en effekt som liknade ranitidin och omeprazol. Även om den aktuella forskningen kan ge upphov till optimism behöver fler studier av högre kvalitet bekräfta resultaten.

Aloe Vera

Vilka är biverkningarna av Aloe Vera?

Biverkningar av aloe vera är ovanliga. Risken för biverkningar kan variera beroende på formen av aloe vera och om den appliceras på huden eller tas oralt.

Till exempel verkar aloe vera gel vara förknippad med färre biverkningar än aloe vera helbladsextrakt och aloe latex. Gelen har förknippats med obehag i huden, smärta och dermatit hos vissa personer (6). På det hela taget verkar biverkningarna av aloe vera-gel vara ovanliga och inte allvarliga.

Vanliga biverkningar

 • Diarré
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Buksmärta

Svåra biverkningar

 • Allergisk reaktion: När aloe vera appliceras på huden eller intas oralt kan den orsaka dermatit, nässelutslag, kramper och diarré hos personer som också är allergiska mot andra växter i liljefamiljen (t.ex. lök, vitlök och tulpaner) (6).
 • Hepatit (leverinflammation): Skador på levern är mer sannolika att uppstå när aloe eller aloe latextillskott tas i större mängder. Den exakta mängden och den tid som krävs för att ha en effekt är okänd och varierar sannolikt från en person till en annan. Så lite som 500 milligram varannan eller var tredje dag har dock förknippats med hepatit (28). Den genomsnittliga varaktighet som identifierades i en genomgång av fallstudier var 60 veckor eller cirka 15 månaders tillskott (29). Uppgifter om doser av aloe vera latex som ger negativa biverkningar är ännu mer begränsade.
 • Njurskador: Mängden och varaktigheten av aloe vera-extrakt och latex som orsakar njurskador (njurskador) är också begränsad. Ett publicerat expertutlåtande från en toxikolog om att långvarig användning av mer än 1 gram per dag av aloe vera-latex kan leda till akut njursvikt citeras ofta (30). Källan och kvaliteten på denna information är dock okänd.
 • Möjlig cancerrisk: Det har länge funnits farhågor om ett samband mellan laxermedel som innehåller antrakinoner (t.ex. aloe vera) och kolorektalcancer. Nyligen genomfördes en systematisk genomgång och metaanalys i detta ämne (31). Detta innebär att forskarna granskade aktuella studier i ämnet och kombinerade uppgifterna för att vi på bästa sätt ska kunna förstå vad den senaste forskningen säger i sin helhet. Forskarna konstaterade att studierna hade begränsad kvalitet och kunde inte med säkerhet fastställa att det finns ett samband mellan antrakinonlaxermedel och kolorektalcancer.

Innehåller Aloe Vera produkter latex?

Aloe-växten innehåller olika ämnen, bland annat latex. Latexen innehåller antrakinoner, som tros ge aloe-latex sin laxerande effekt.

År 2002 krävde Food and Drug Administration (FDA) att aloe latex skulle tas bort från receptfria laxerande produkter på grund av brist på tillgängliga säkerhetsdata. Som en följd av detta säljs dessa produkter nu som kosttillskott, som FDA inte reglerar lika noga.

Försiktighetsåtgärder

Användning av icke avkolat aloe vera-extrakt från hela blad eller latex kan innebära ytterligare unika risker för specifika populationer:

 • Graviditet: Stimulerande laxermedel, såsom aloe vera latex och icke avkolorerat helbladigt aloe vera-extrakt, bör undvikas under graviditet. Detta eftersom det finns en oro för att de kan stimulera sammandragning av livmodern (32). Detta kan öka risken för missfall eller för tidig förlossning, även om forskningen här är mycket begränsad.
 • Amning: Aloe vera-latex och icke avkolat helbladigt aloe vera-extrakt bör också undvikas vid amning. Det finns lite forskning här, men föreningar från aloe vera överförs till bröstmjölk.33 Detta kan leda till negativa effekter, till exempel diarré, hos ditt barn (34).
 • Aloe-växten innehåller antrakinoner, som tros ge aloe-latex sin laxerande effekt. År 2002 krävde dock Food and Drug Administration (FDA) att aloe latex skulle tas bort från receptfria laxermedel på grund av brist på tillgängliga säkerhetsdata (1). Som ett resultat av detta säljs dessa produkter nu som kosttillskott, som FDA inte reglerar lika noga.

Hur mycket Aloe Vera ska jag ta?

Tala alltid med en vårdgivare innan du tar ett kosttillskott för att säkerställa att kosttillskottet och doseringen är lämpliga för dina individuella behov.

Det finns inga standarddoser av aloe vera i någon form. Effekterna och risken för biverkningar kan variera beroende på typen av aloe vera-tillskott, din ålder, vikt och hälsotillstånd.

Aloe vera-gelbaserade produkter avsedda för huden kan vara i koncentrationer från så lite som 0,5 % till över 99 %. Det finns inga uppgifter som tyder på att lägre koncentrationer är mindre effektiva än högre koncentrationer. Det kan vara bäst att börja med en lägre koncentration och övervaka om symtomen förbättras samt biverkningar. Justeringar kan göras därifrån vid behov i samråd med din vårdgivare. Sluta använda ett tillskott omedelbart om du märker några biverkningar.

Orala former av aloe kan komma i kapslar, pulver och juice. Tillskottsdoser som finns tillgängliga varierar avsevärt, och detta är delvis relaterat till typen av aloe vera-tillskott också. Kom ihåg att aloe vera latex och icke avkolat helbladsextrakt är förknippade med fler biverkningar än aloe vera gel.6 Du bör diskutera användningen av alla näringstillskott med din vårdgivare, särskilt när du använder sådana som har en högre risk för biverkningar.

Aloe vera-gel är relativt säker och doser på 300 milligram (mg) som tas två gånger dagligen tycks vara förknippade med förbättringar av blodsockret (35). Doser på 500 milligram som tas två gånger dagligen tycks vara förknippade med förbättringar av blodsocker och lipider (kolesterol och triglycerider).

Vad händer om jag tar för mycket Aloe Vera?

Aloe vera kan vara giftigt om du tar för mycket, särskilt under en längre tid. Toxicitet innebär att aloe vera börjar få negativa effekter på kroppen, som till och med kan vara livshotande.

Även om djurstudier har visat att aloe vera-gel kan ha toxiska effekter finns det få bevis för detta hos människor (6). Aloe vera-gel kan ha negativa effekter när den appliceras på huden, till exempel obehag, smärta och dermatit. Det finns inga bevis för att aloe vera gel har toxiska effekter hos människor när den tas oralt. Kosttillskott är dock löst reglerade i USA och kvaliteten på kosttillskott varierar. Om aloe vera-latex inte avlägsnas korrekt från ett aloe vera-geltillskott är risken för toxicitet större. Sluta använda produkten omedelbart och kontakta din vårdgivare om symtomen är allvarliga eller ihållande.

Aloe vera-latex och icke avkolat helbladsextrakt (som innehåller latexen) har en större toxicitetsrisk än aloe vera-gel. Tyvärr är det oklart vilken mängd och varaktighet som krävs för att ge toxicitet. Så lite som 500 milligram per dag av icke avkalkat helbladsextrakt har dock förknippats med negativa effekter. Den genomsnittliga varaktighet som identifierades i en genomgång av fallstudier var 60 veckor eller cirka 15 månaders tillskott (29).

Det är oklart om det finns en säker och effektiv mängd aloe vera latex. Experter har uppgett att höga doser, t.ex. 1 gram per dag, kan vara dödliga (30). På grund av osäkerheten om hur mycket icke avkolorerat helbladsextrakt och latex som krävs för att orsaka toxicitet bör dessa produkter undvikas om de inte rekommenderas av din vårdgivare.

Interaktioner

Aloe vera kan interagera med vissa mediciner. Det innebär att den kan ha motsatt effekt av läkemedel som du redan tar. Eller så kan det i slutändan resultera i en större total effekt. Detta kan leda till problem med biverkningar eller behandling av dina befintliga hälsotillstånd.

Att tala med din vårdgivare innan du lägger till kosttillskott eller alternativmedicinska produkter är alltid en bra idé. Det gäller särskilt om du tar:

 • Diabetesmediciner, inklusive insulin: Aloe vera gel kan sänka blodsockret (17). Om du redan tar mediciner som sänker blodsockret kan dina blodsockernivåer bli för låga.
 • Avföringsmedel: Eftersom aloe vera latex och icke avkolat helbladsextrakt fungerar som laxermedel, (6) kan det leda till diarré om du tar detta tillsammans med andra laxermedel. Detta kan öka risken för uttorkning och elektrolytavvikelser.
 • Diuretika (vattenpiller) som Lasix (furosemid): De laxerande effekterna av aloe vera-latex och icke avkolat helbladsextrakt kan orsaka diarré och förlust av vatten och kalium i avföringen.6 Furosemid och andra loopdiuretika resulterar i förlust av kalium i urinen utöver vatten (36). Diuretika och vissa aloe vera-produkter kan öka risken för uttorkning och låga kaliumnivåer i blodet (om man använder ett loopdiuretikum som furosemid).
 • Mediciner mot hjärtrytm som digoxin: Låga kaliumnivåer i blodet kan öka risken för toxiska effekter av digoxin (37). Eftersom aloe vera-latex och icke avkolat helbladsextrakt ökar risken för låga kaliumnivåer kan de också öka risken för toxicitet från digoxin.
 • Antikoagulantia (såsom aspirin, warfarin och enoxaparin): Forskning har visat att aloe vera också kan fungera på samma sätt som antikoagulantia (eller blodförtunnande medel) (38) och minska blodets förmåga att koagulera. Att ta aloe vera tillsammans med antikoagulerande läkemedel kan därför öka risken för blödning.

Det är viktigt att noggrant läsa ett kosttillskotts ingrediensförteckning och näringsfakta för att veta vilka ingredienser och hur mycket av varje ingrediens som ingår. Läs igenom denna tilläggsetikett tillsammans med din vårdgivare för att diskutera eventuella interaktioner med livsmedel, andra kosttillskott och mediciner.

Aloe Vera

Hur man förvarar Aloe Vera

Förvara aloe vera på en sval och torr plats. Håll den borta från direkt solljus. Kassera tillskottet enligt tillverkarens rekommendationer på förpackningen.

Liknande kosttillskott

Det finns andra kosttillskott med effekter som överlappar aloe vera. Flera av dem är listade nedan.

 • Aloe arborescens
 • Aloe ferox
 • Cascara Sagrada
 • Magnesium
 • Rabarber
 • Tumeric

Senna alexandrina

Andra aloe, senna, rabarber och cascara sagrada är alla antrakinonlaxermedel, liknande aloe vera (39). Magnesium kan ha laxerande effekter. Gurkmeja (Curcuma longa) och dess biologiskt aktiva komponent, curcumin, har förknippats med andra fördelar som liknar aloe vera. Kurkumin har till exempel förknippats med förbättringar av blodsockret (40) och möjligen med hudens hälsa (41).

Källor till aloe vera

Ren aloe vera-gel innehåller helande aminosyror, fibrer, lipider, steroler och vitaminer. Gelen från växten är säker att äta, men du bör inte konsumera köpt aloe vera-gel (2).

Aloe vera-produkter inkluderar topiska geler, juice och orala kapslar.

Dessa är godkända för kosmetisk användning eller som kosttillskott, men är inte avsedda att behandla något medicinskt tillstånd. De är inte heller testade för kvalitet eller säkerhet.

Eftersom få aloe vera-tillskott är certifierade av U.S. Pharmacopeia (USP) eller liknande certifieringsorgan bör du hålla dig till välkända märken med en etablerad marknadsnärvaro.

Sammanfattning

Människor har använt Aloe vera i medicinska syften i århundraden. Det är fortfarande ett alternativt medicinskt alternativ idag, men forskningen som stöder dess hälsofördelar är begränsad.

Dess vanligaste användning är att den appliceras på huden för att hjälpa till med läkning av brännskador. Det finns svaga bevis för att den är effektiv när det gäller att stödja återhämtning från ultraviolett strålning (13) och termiska brännskador (12). Dessutom finns en begränsad mängd bevis för att aloe vera har förmågan att förbättra blodsocker och lipider (17). Dessutom behövs det mer forskning om aloe vera:s effekt på mag-tarmsjukdomar.

Slutligen har aloe vera latex, som också finns i icke avkolat helbladsextrakt, laxerande egenskaper. Latex är dock också förknippat med fler negativa effekter än aloe vera-gel. På grund av detta får du inte använda denna produkt innan du har pratat med din vårdgivare. För att vara säker bör du alltid diskutera med din vårdgivare innan du börjar med ett nytt näringstillskott.

Vanliga frågor

Vem löper risk att drabbas av en aloe vera-allergi?

Personer med kända allergier mot andra växter i liljefamiljen löper risk att drabbas av en aloe vera-allergi. Medlemmar av liljefamiljen som vanligtvis äts är bland annat lök och vitlök.

Hur tar jag hand om en aloe vera-växt?

Plantera den i en krukväxtblandning för kaktusar och andra suckulenta växter. Håll aloe vera i ljust, indirekt ljus. Låt den översta tredjedelen av jorden torka ut innan du vattnar så att rötterna inte ruttnar.

Hur får man ut aloe vera-gel ur växten?

Med rena händer klipper du av ett av bladen nära plantans botten. Lägg den skurna sidan nedåt i ett glas så att latexet kan rinna av i cirka 10 minuter. Ta sedan bort bladspetsarna och använd en grönsaksskalare för att komma åt den klara gelen inuti. Skopa ut den och förvara den i en ren behållare.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa
 1. National Center for Complementary and Integrative Health. Aloe vera.
 2. Surjushe A, Vasani R, Saple DG. Aloe vera: a short reviewIndian J Dermatol. 2008;53(4):163-166. doi:10.4103/0019-5154.44785
 3. Food and Drug Administration. Does FDA approve cosmetics before they go to market.
 4. Food and Drug Administration. Code of Federal Regulations Title 21.
 5. Suksomboon N, Poolsup N, Punthanitisarn S. Effect of Aloe Vera on Glycaemic Control in Prediabetes and Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-AnalysisJournal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2016;41(2):180-188. doi:10.1111/jcpt.12382
 6. Guo X, Mei N. Aloe vera: a review of toxicity and adverse clinical effectsJ Environ Sci Health C Environ Carcinog Ecotoxicol Rev. 2016;34(2):77-96. doi:10.1080/10590501.2016.1166826
 7. Paulsen E, Korsholm L, Brandrup F. A double-blind, placebo-controlled study of a commercial aloe vera gel in the treatment of slight to moderate psoriasis vulgarisJ Eur Acad Dermatol Venerol. 2005;19(3):326-331. doi: 10.1111/j.1468-3083.2004.01186.x
 8. Sahebnasagh A, Ghasemi A, Akbari J, et al. Prevention of acute radiation-induced proctitis by aloe vera: a prospective randomized, double-blind, placebo controlled clinical trial in pelvic cancer patientsBMC Complement Med Ther. 2020;20(1):146. doi:10.1186/s12906-020-02935-2
 9. Teplicki E, Ma Q, Castillo DE, et al. The effects of aloe vera on wound healing in cell proliferation, migration, and viabilityWounds. 2018;30(9):263-268.
 10. Nejatzadeh-Barandozi F. Antibacterial activities and antioxidant capacity of aloe vera. Org Med Chem Lett. 2013;3(1):5. doi:10.1186/2191-2858-3-5
 11. Dat AD, Poon F, Pham KB, Doust J. Aloe vera for treating acute and chronic woundsCochrane Database of Systematic Reviews. doi:10.1002/14651858.CD008762.pub2
 12. Burusapat C, Supawan M, Pruksapong C, Pitiseree A, Suwantemee C. Topical aloe vera gel for accelerated wound healing of split-thickness skin graft donor sites: a double-blind, randomized, controlled trial and systematic reviewPlast Reconstr Surg. 2018;142(1):217-226. doi:10.1097/PRS.0000000000004515
 13. Beikert FC, Schönfeld BS, Frank U, Augustin M. Antiinflammatorische Wirksamkeit von 7 Pflanzenextrakten im Ultraviolett-Erythemtest. Eine randomisierte, placebokontrollierte Studie [Antiinflammatory potential of seven plant extracts in the ultraviolet erythema test. A randomized, placebo-controlled study]. Hautarzt. 2013;64(1):40-46. doi:10.1007/s00105-012-2505-x
 14. Haesler E. Evidence summary: wound management low resource communities – aloe vera for wound healingWound Practice & Research: Journal of the Australian Wound Management Association. 2017;25(2). doi:10.3316/informit.927808614590746
 15. Talbott W, Duffy N. Complementary and alternative medicine for psoriasis: what the dermatologist needs to knowAmerican Journal of Clinical Dermatology. 2015;16(3):147-165. doi:10.1007/s40257-015-0128-6
 16. Centers for Disease Control and Prevention. National Diabetes Statistics Report.
 17. Araya-Quintanilla F, Gutiérrez-Espinoza H, Cuyul-Vásquez I, Pavez L. Effectiveness of aloe vera in patients with type 2 Diabetes Mellitus and pre-diabetes: an overview of systematic reviewsDiabetes Metab Syndr. 2021;15(6):102292. doi:10.1016/j.dsx.2021.102292
 18. Khavandi M, Duarte F, Ginsberg HN, Reyes-Soffer G. Treatment of dyslipidemias to prevent cardiovascular disease in patients with Type 2 diabetesCurrent Cardiology Reports. 2017;19(1). doi:10.1007/s11886-017-0818-1
 19. Canavan C, West J, Card T. The epidemiology of irritable bowel syndromeClin Epidemiol. 2014;6:71-80. doi:10.2147/CLEP.S40245
 20. Rosen MJ, Dhawan A, Saeed SA. Inflammatory dowel disease in children and adolescents. JAMA Pediatr. 2015;169(11):1053-1060. doi:10.1001/jamapediatrics.2015.1982
 21. Yamasaki T, Hemond C, Eisa M, Ganocy S, Fass R. The changing epidemiology of gastroesophageal reflux disease: are patients getting younger? J Neurogastroenterol Motil. 2018;24(4):559-569. doi:10.5056/jnm18140
 22. Wilmes L, Collins JM, O’Riordan KJ, O’Mahony SM, Cryan JF, Clarke G. Of bowels, brain and behavior: a role for the gut microbiota in psychiatric comorbidities in irritable bowel syndromeNeurogastroenterology & Motility. 2021;33(3). doi:10.1111/nmo.14095
 23. Farmer AD, Wood E, Ruffle JK. An approach to the care of patients with irritable bowel syndromeCMAJ. 2020;192(11):E275-E282. doi:10.1503/cmaj.190716
 24. Fifi A, Axelrod C, Chakraborty P, Saps M. Herbs and spices in the treatment of functional gastrointestinal disorders: a review of clinical trialsNutrients. 2018;10(11):1715. doi:10.3390/nu10111715
 25. Langmead L, Feakins RM, Goldthorpe S, et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral aloe vera gel for active ulcerative colitis: ALOE VERA FOR ULCERATIVE COLITISAlimentary Pharmacology & Therapeutics. 2004;19(7):739-747. doi:10.1111/j.1365-2036.2004.01902.x
 26. Clarrett DM, Hachem C. Gastroesophageal reflux disease (GERD)Mo Med. 2018;115(3):214-218.
 27. Panahi Y, Khedmat H, Valizadegan G, Mohtashami R, Sahebkar A. Efficacy and safety of Aloe vera syrup for the treatment of gastroesophageal reflux disease: a pilot randomized positive-controlled trialJ Tradit Chin Med. 2015;35(6):632-636. doi:10.1016/s0254-6272(15)30151-5
 28. Bottenberg MM, Wall GC, Harvey RL, Habib S. Oral aloe vera-induced hepatitisAnn Pharmacother. 2007;41(10):1740-1743. doi:10.1345/aph.1K132
 29. Lee J, Lee MS, Nam KW. Acute toxic hepatitis caused by an aloe vera preparation in a young patient: a case report with a literature reviewKorean J Gastroenterol. 2014;64(1):54-58. doi:10.4166/kjg.2014.64.1.54
 30. Tovar RT, Petzel RM. Herbal toxicityDis Mon. 2009;55(10):592-641. doi:10.1016/j.disamonth.2009.05.001
 31. Lombardi N, Crescioli G, Maggini V, et al. Anthraquinone laxatives use and colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studiesPhytother Res. 2022;36(3):1093-1102. doi:10.1002/ptr.7373
 32. Bernstein N, Akram M, Yaniv-Bachrach Z, Daniyal M. Is it safe to consume traditional medicinal plants during pregnancy?Phytother Res. 2021;35(4):1908-1924. doi:10.1002/ptr.6935
 33. Kopec K. Herbal medications and breastfeedingJ Hum Lact. 1999;15(2):157-161. doi:10.1177/089033449901500219
 34. Finn D, Sett A, Ryan CA. Aloe vera induced toxic colitis in a breast-feeding baby: a case reportCase Reports in Perinatal Medicine. 2013;2(1-2). doi:10.1515/crpm-2013-0021
 35. Alinejad-Mofrad S, Foadoddini M, Saadatjoo SA, Shayesteh M. Improvement of glucose and lipid profile status with aloe vera in pre-diabetic subjects: a randomized controlled-trialJ Diabetes Metab Disord. 2015;14:22. doi:10.1186/s40200-015-0137-2
 36. Leonard CE, Razzaghi H, Freeman CP, Roy JA, Newcomb CW, Hennessy S. Empiric potassium supplementation and increased survival in users of loop diureticsPLoS One. 2014;9(7):e102279. Published 2014 Jul 16. doi:10.1371/journal.pone.0102279
 37. Chan KE, Lazarus JM, Hakim RM. Digoxin associates with mortality in ESRD. J Am Soc Nephrol. 2010;21(9):1550-1559. doi:10.1681/ASN.2009101047
 38. Abebe W. Review of herbal medications with the potential to cause bleeding: dental implications, and risk prediction and prevention avenuesEPMA J. 2019;10(1):51-64. doi:10.1007/s13167-018-0158-2
 39. Lombardi N, Crescioli G, Maggini V, et al. Anthraquinone laxatives use and colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Phytother Res. 2022;36(3):1093-1102. doi:10.1002/ptr.7373
 40. Marton LT, Pescinini-E-Salzedas LM, Camargo MEC, et al. The effects of curcumin on diabetes mellitus: a systematic reviewFront Endocrinol (Lausanne). 2021;12:669448. doi:10.3389/fendo.2021.669448
 41. Vollono L, Falconi M, Gaziano R, et al. Potential of curcumin in skin disordersNutrients. 2019;11(9):2169. doi:10.3390/nu11092169