Olivbladsextrakt har länge använts inom traditionell medicin. Det kommer från bladen på olivträdet (Olea europaea), samma träd som producerar olivolja. Olivolja skiljer sig dock från olivbladsextrakt och de två ska inte förväxlas med varandra.

antiinflammatoriska egenskaper.1

I den här artikeln granskas de potentiella användningsområdena för olivbladsextrakt. Den tar också upp biverkningarna av att ta olivbladsextrakt samt försiktighetsåtgärder och doseringsinformation.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Olivbladsextrakt innehåller den aktiva föreningen oleuropein, som anses ha antioxidativa och

Fakta om olivbladsextrakt som kosttillskott

 • Aktiv ingrediens(er): Fenolföreningar (t.ex. verbascosid, apigenin-7-glukosid, luteolin-7-glukosid, hydroxytyrosol (HT), tyrosol och oleuropein)2
 • Alternativa namn: Olea europaea
 • Status: Laglig och säljs receptfritt i USA.
 • Föreslagen dos: Det finns ingen standarddos för extrakt av olivblad.
 • Säkerhetsöverväganden: Vissa personer har fått allergiska reaktioner efter att ha tagit extrakt av olivblad.
Olivbladsextrakt

Påstådda användningsområden för extrakt av olivblad

Användning av kosttillskott bör vara individuellt anpassad och granskas av en sjukvårdspersonal, t.ex. en registrerad dietist, apotekare eller vårdgivare. Inget tillskott är avsett att behandla, bota eller förebygga sjukdomar.

Medicinsk forskning om olivbladsextrakt är fortfarande i ett tidigt skede. Vissa preliminära studier tyder dock på att det kan hjälpa till att behandla olika hälsotillstånd.

De flesta av de potentiella fördelarna med olivbladsextrakt sägs bero på en av dess komponenter, oleuropein, en antioxidant. Förutom antioxidanteffekter sägs oleuropein ha antiinflammatoriska, cancerbekämpande, antibakteriella och antivirala effekter.3

Nedan följer en titt på en del av den starkare forskningen kring olivbladsextrakt och dess användningsområden.

Diabetes

Olivbladsextrakt har visat sig vara potentiellt fördelaktigt för att hantera typ 2-diabetes hos människor och djur. I en studie tog 79 vuxna med typ 2-diabetes antingen olivbladsextrakt eller placebo varje dag i 14 veckor. I slutet av studien hade de som tog olivbladsextrakt förbättrad blodsockerkontroll, möjligen på grund av minskat stärkelseupptag.4

Även om denna studie var liten stöder den andra resultat från djur- och provrörsforskning.

I en nyligen genomförd laboratoriestudie försökte man ta reda på hur olivbladsextrakt kan fungera för att hjälpa till att kontrollera diabetes. Forskare från denna studie föreslog att oleuropein och andra antioxidanter i olivbladsextrakt kan vara orsaken till eventuella fördelar. De drog slutsatsen att olivbladsextrakt kan öka insulinutsöndringen och öka cellernas upptag av glukos (socker) så att det inte stannar kvar i blodet och förändrar blodsockernivåerna.5

Med detta sagt ersätter olivbladsextrakt inte vanlig medicinsk behandling av diabetes. Följ alltid din vårdgivares vägledning för hur du ska hantera och behandla alla hälsotillstånd på rätt sätt.

Hjärtsjukdom

Forskning har visat att olivbladsextrakt kan bidra till att förbättra hjärtsjukdomar.

I en nyligen genomförd systematisk översikt och metaanalys undersöktes effekterna av olivbladsextrakt hos vuxna med prehypertoni och hypertoni (högt blodtryck). I granskningen undersöktes fem kliniska prövningar som omfattade 325 personer i åldrarna 18 till 80 år. Resultaten tyder på att olivbladsextrakt kan bidra till att minska systoliskt blodtryck, lipoprotein med låg densitet och inflammatoriska biomarkörer. Det var dock ett begränsat antal deltagare som ingick.6

En annan liten studie på människor som jämförde olivbladsextrakt med placebo visade att de som tog olivbladsextrakt hade lägre nivåer av blodtryck, totalt kolesterol, LDL-kolesterol (”dåligt” kolesterol) och inflammation.2

Trots dessa resultat behövs fler storskaliga studier på människor i ämnet.

Virusinfektioner

Olivbladsextrakt anses också ha antivirala egenskaper.

Laboratorietester visar att olivbladsextrakt kan användas för att bekämpa virus som herpes, mononukleos, hepatit, hiv, influensa och rotavirus.7 Oleuropein misstänks vara ansvarigt för de antivirala egenskaperna hos olivbladsextrakt.

Denna forskning har dock varit begränsad till cellkulturer och endast små försök på människor.

I en sådan prövning på människor randomiserades 32 gymnasieidrottare till att dagligen få antingen placebo eller olivbladsextrakt. Unga idrottare är särskilt mottagliga för infektioner i de övre luftvägarna. I slutet av nio veckor hade de idrottare som tog olivbladsextrakt kortare anfall av sjukdomar i de övre luftvägarna jämfört med dem som tog placebo.8

Mot bakgrund av COVID-19-pandemin har forskare tittat på olivbladsextraktets potentiella roll i kampen mot viruset.

I en miniöversikt av laboratoriedata konstaterades att oleuropeinet i olivbladsextrakt, tillsammans med andra aktiva substanser och antioxidanter, uppvisade antivirala aktiviteter mot SARS-CoV-2, eller coronaviruset.9 Det behövs dock studier på människor för att bekräfta om det verkligen kommer att vara användbart för detta ändamål.

Olivbladsextrakt

Vilka är biverkningarna av olivbladsextrakt?

Även om det är sällsynt är det möjligt att uppleva biverkningar av att ta olivbladsextrakt. Dessa biverkningar kan vara vanliga eller allvarliga.

Vanliga biverkningar

Biverkningar i samband med olivbladsextrakt är inte väldokumenterade. Men det finns en viss oro för att olivbladsextrakt kan utlösa reaktioner.

Enligt en översikt om olivbladsextrakt kan följande biverkningar förekomma:10

 • Irritation i magen
 • Diarré
 • Sura uppstötningar och halsbränna, främst hos personer som redan har sura uppstötningar.

Om du upplever biverkningar när du tar olivbladsextrakt ska du sluta använda det och rådgöra med din vårdgivare.

Svåra biverkningar

Vissa personer kan utveckla en allergi mot olivbladsextrakt.

Pollen från olivbladet kan utlösa allvarliga allergiska reaktioner i luftvägarna hos personer som är allergiska mot andra växter i familjen Oleaceae.11

Dessa växter inkluderar:

 • Asken.
 • Forsythia
 • Jasmin
 • Syrener
 • Olivträd
 • Nitar

Din vårdgivare kan hjälpa dig att hantera befintliga eller potentiella allergier. Se till att sluta använda olivbladsextrakt om du får en allergisk reaktion på det.

Försiktighetsåtgärder

Eftersom forskningen är begränsad när det gäller användningen av olivbladsextrakt vet man lite om eventuella nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Vi vet inte om olivbladsextrakt är säkert att ta under graviditet eller amning. På grund av detta rekommenderas det att begränsa eller undvika att använda olivoljaextrakt under dessa livsfaser.

Olivbladsextrakt kan vara säkert för barn att använda. Men prata med ditt barns hälsovårdare om att använda olivoljaextrakt, eftersom forskningen fortfarande är begränsad.

Dosering: Hur mycket olivbladsextrakt ska jag ta?

Prata alltid med en vårdgivare innan du tar ett tillskott för att säkerställa att tillskottet och doseringen är lämplig för dina individuella behov.

Det finns ingen standardiserad dos för olivbladsextrakt. Detta beror på brist på forskning samt att olivbladsextrakt inte är ett essentiellt näringsämne som krävs dagligen.

Dosen av olivbladsextrakt tenderar dock att ligga mellan 500 milligram (mg) och 1 000 mg per dag i studier.6 Även om doseringen ibland kan vara så låg som 100 milligram per kilo per dag.2

Du bör följa doseringsanvisningarna från din vårdgivare eller som anges på tilläggsförpackningen för olivbladsextrakt. Olivbladsextrakt kan eller behöver inte tas tillsammans med mat.

Följ alltid anvisningarna på etiketten när du tar kosttillskott. Eller prata med din vårdgivare om vilken dosering som är rätt för dig.

Vad händer om jag tar för mycket olivbladsextrakt?

Det finns inga belägg för att olivbladsextrakt är giftigt när det tas i höga doser. Detta betyder dock inte att toxicitet inte är möjlig.

Det finns inte heller några dokumenterade fall av överdosering av olivoljaextrakt.

För att på bästa sätt undvika risken för toxicitet ska du ta olivbladsextrakt exakt enligt instruktionerna. Risken för att drabbas av biverkningar är större om du tar mer olivbladsextrakt än vad du borde.

Interaktioner

Olivbladsextrakt kan interagera med vissa mediciner.

Prata med din vårdgivare om du tar olivbladsextrakt om du tar någon av följande mediciner:

Blodtrycksmediciner: Blodtrycksmediciner: Du kan få ett lågt blodtryck (hypotension).2

Insulin eller andra diabetesläkemedel: Olivbladsextrakt kan orsaka hypoglykemi (lågt blodsocker).12

Användningen av antioxidanter under kemoterapi är kontroversiell. Vissa onkologer (cancerspecialister) anser att det kan hindra läkemedel från att döda cancerceller. Men viss forskning tyder på att det kan vara fördelaktigt samtidigt som det dämpar vissa av cancerbehandlingens biverkningar. Mer forskning behövs.13

Det är viktigt att du noggrant läser ingrediensförteckningen och näringsfaktapanelen på alla kosttillskott för att veta vilka ingredienser och hur mycket av varje ingrediens som ingår. Läs igenom denna tilläggsetikett tillsammans med din vårdgivare för att diskutera eventuella interaktioner med livsmedel, andra kosttillskott och mediciner.

Hur man förvarar Olive Leaf Extract

Tillskott av olivbladsextrakt ska förvaras på en sval och torr plats. Förvara dem i ett område i hemmet som inte är utsatt för direkt solljus.

Typiskt sett behöver olivbladsextrakt inte kylas, men vissa produkter kan behöva kylas. Följ anvisningarna på tilläggsförpackningen. Förvara alla kosttillskott utom räckhåll för eventuella barn eller husdjur i hemmet.

Se till att slänga alla kvarvarande tillskott av olivbladsextrakt när utgångsdatumet som anges på etiketten har passerat.

Liknande kosttillskott

Andra kosttillskott kan fungera på samma sätt som olivbladsextrakt. Kontrollera med din vårdgivare innan du väljer vilket tillskott som är rätt för dig. Det kan rekommenderas att du endast tar ett tillskott för ett hälsotillstånd åt gången.

Kosttillskott som liknar olivbladsextrakt inkluderar:

 • Magnesium: Man tror att magnesiumbrist kan orsaka insulinresistens hos personer med diabetes. En liten studie visade att ett tillskott av 250 milligram magnesium per dag i tre månader resulterade i minskad insulinresistens och förbättrad blodsockerkontroll hos personer med typ 2-diabetes14 .
 • Vitlök: I många år har tillskott av vitlök använts vid hjärtsjukdomar. Även om forskningen är något blandad, tror man att vitlök kan bidra till att lindra högt blodtryck, minska kolesterol och minska inflammation.15
 • Selen: Selen, en antioxidant och ett viktigt spårmineral, kan vara användbart för immunitet och virusinfektioner, som COVID-19. I en nyligen genomförd genomgång konstaterades att selen minskar virusinfektioner, oxidativ stress och inflammation. Forskare fann också att selenbrist kan vara kopplad till allvarligare sjukdom av COVID-19.16

Det bör betonas att kosttillskott inte är avsedda att behandla eller bota sjukdomar på egen hand. Kosttillskott som olivbladsextrakt bör endast övervägas för kompletterande användning.

Vanliga frågår & svar

Kan olivbladsextrakt tas på lång sikt?

Man vet inte mycket om långvarig användning av olivbladsextrakt. Detta beror på att det inte finns några långtidsstudier på människor om olivbladsextrakt.

Prata med din vårdgivare om rätt dosering samt hur länge du bör ta olivoljeextrakt.

Hur ska olivbladsextrakt förvaras?

Olivbladsextrakt ska förvaras enligt anvisningarna på etiketten eller förpackningen.

Vanligtvis ska tillskott av olivbladsextrakt förvaras på en sval och mörk plats, t.ex. i ett skåp. De bör också hållas borta från direkt solljus.

Vissa tillskott av olivbladsextrakt kan kräva kylning.

Sänker olivbladsextrakt blodsockret?

Enligt viss forskning kan olivbladsextrakt eventuellt sänka blodsockret. Mycket av forskningen har dock utförts på djurmodeller.

En liten studie på människor visade att ett dagligt intag av 500 milligram olivbladsextrakt i 14 veckor hjälpte till att sänka och hantera blodsockret hos vuxna med typ 2-diabetes.4 En annan genomgång av kliniska studier visade också att olivbladsextrakt kan bidra till att sänka blodtrycket hos människor.6

Källor till olivbladsextrakt

Tillskott av olivbladsextrakt finns i olika former, varav vissa kan du använda i maten.

Livsmedelskällor för extrakt av olivblad

Olivbladsextrakt finns inte naturligt i livsmedel. Du kan dock välja att använda tillskottet i tinktur- eller pulverform när du lagar mat, bakar eller gör smoothies.

När det är möjligt rekommenderas ett tillvägagångssätt med maten i första hand för att få de näringsämnen som din kropp behöver. Detta beror på att din kropp vanligtvis kan absorbera näringsämnen som finns i livsmedel bättre än de som finns i kosttillskott.

Du kan hitta antioxidanter som liknar dem som finns i olivbladsextrakt i olika livsmedel.

Olivbladsextrakt-tillskott

Tillskott av olivbladsextrakt finns i kapslar, mjuka geler, pulver och tinkturer. Doseringen av dessa kosttillskott varierar, vilket gör det viktigt att vara uppmärksam på hur mycket olivoljaextrakt som finns i det du väljer.

Många tillskott av olivbladsextrakt är naturligt veganska, men vissa kapslar kan vara gjorda av gelatin. Gelatin kommer från kor eller grisar och är inte veganskt.

Kosttillskott testas och regleras inte som läkemedel. När du köper kosttillskott bör du leta efter produkter som testats och certifierats av ConsumerLabs, NSF International, U.S. Pharmacopeia eller andra tredjepartsorgan.

Sammanfattning

Olivbladsextrakt kommer från bladen på olivträdet (Olea europaea). Dess aktiva ämne oleuropein anses innehålla antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Även om forskningen är något begränsad har olivbladsextrakt studerats för sina användningsområden vid diabetes, hjärtsjukdomar och virusinfektioner.

Biverkningar i samband med olivbladsextrakt är sällsynta och milda, men allergier är möjliga. Prata alltid med din vårdgivare innan du tar något nytt tillskott.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa:

 1. Ahamad J, Toufeeq I, Khan MA, et al. Oleuropein: A natural antioxidant molecule in the treatment of metabolic syndromePhytother Res. 2019;33(12):3112-3128. doi:10.1002/ptr.6511.
 2. Lockyer S, Rowland I, Spencer JPE, Yaqoob P, Stonehouse W. Impact of phenolic-rich olive leaf extract on blood pressure, plasma lipids and inflammatory markers: a randomised controlled trialEur J Nutr. 2017;56(4):1421-1432. doi:10.1007/s00394-016-1188-y.
 3. Barbaro B, Toietta G, Maggio R, et al. Effects of the olive-derived polyphenol oleuropein on human healthInt J Mol Sci. 2014;15(10):18508-18524. doi:10.3390/ijms151018508.
 4. Wainstein J, Ganz T, Boaz M, et al. Olive leaf extract as a hypoglycemic agent in both human diabetic subjects and in ratsJ Med Food. 2012;15(7):605-610. doi:10.1089/jmf.2011.0243
 5. Kocyigit A, Kasap B, Guler EM, et al. An optimum dose of olive leaf extract improves insulin receptor substrate-1, tyrosine kinase, and glucose transporters, while high doses have genotoxic and apoptotic effects. American Journal of Plant Sciences. 2019;10(11):1933-1948. doi:10.4236/ajps.2019.1011136.
 6. Ismail MA, Norhayati MN, Mohamad N. Olive leaf extract effect on cardiometabolic profile among adults with prehypertension and hypertension: a systematic review and meta-analysisPeerJ. 2021;9:e11173. doi: 10.7717/peerj.11173
 7. Omar SH. Oleuropein in olive and its pharmacological effectsSci Pharm. 2010;78(2):133-154. doi:10.3797/scipharm.0912-18
 8. Somerville V, Moore R, Braakhuis A. The effect of olive leaf extract on upper respiratory illness in high school athletes: a randomised control trialNutrients. 2019;11(2):358. doi:10.3390/nu11020358.
 9. Abdelgawad SM, Hassab MAE, Abourehab MAS, Elkaeed EB, Eldehna WM. Olive leaves as a potential phytotherapy in the treatment of COVID-19 disease; a mini-reviewFront Pharmacol. 2022;13:879118. doi:10.3389/fphar.2022.879118.
 10. Sabry OM. Beneficial health effects of olive leaves extractsJ Nat Sci Res. 2014;4(19):1-9.
 11. Basch, EM, Ulbricht, C. Natural standard herb & supplement guide. New York, NY: Elsevier Health Sciences
 12. Abdel-Kader MS, Soliman GA, Abdel-Rahman RF, Saeedan AS, Abd-Elsalam RM, Ogaly HA. Effect of olive leaves extract on the antidiabetic effect of glyburide for possible herb-drug interactionSaudi Pharm J. 2019;27(8):1182-1195. doi:10.1016/j.jsps.2019.10.001
 13. Singh K, Bhori M, Kasu YA, Bhat G, Marar T. Antioxidants as precision weapons in war against cancer chemotherapy induced toxicity – Exploring the armoury of obscuritySaudi Pharm J. 2018;26(2):177-190. doi:10.1016/j.jsps.2017.12.013
 14. ELDerawi WA, Naser IA, Taleb MH, Abutair AS. The effects of oral magnesium supplementation on glycemic response among type 2 diabetes patientsNutrients. 2018;11(1):44. doi:10.3390/nu11010044.
 15. Varshney R, Budoff MJ. Garlic and heart diseaseJ Nutr. 2016;146(2):416S-421S. doi:10.3945/jn.114.202333.
 16. Khatiwada S, Subedi A. A mechanistic link between selenium and coronavirus disease 2019 (COVID-19)Curr Nutr Rep. 2021;10(2):125-136. doi:10.1007/s13668-021-00354-4.