Sulforafan är en naturlig växtförening som kommer från korsblommiga grönsaker, som broccoli och brysselkål. Det är känt för sina antioxidativa, antimikrobiella och antiinflammatoriska egenskaper. Som sådan har en del forskning tittat på dess potentiella hälsofördelar, såsom cancerprevention och hälsa för hjärta och hjärna.

Sulforafan

Sulforafan i korsblommiga grönsaker förekommer i en lagrad, inaktiv form som glukoraphanin. Glucoraphanin omvandlas till sulforafanets aktiva form av enzymet myrosinas. Denna aktivering utlöses av att man hackar eller tuggar, men kan också produceras i tarmen av vissa bakterier (1).

I den här artikeln förklaras sulforafans användningsområden, fördelar och biverkningar. Den behandlar också korrekt dosering och försiktighetsåtgärder.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Fakta om Sulforafan som kosttillskott

 • Aktiv ingrediens(er): Sulforafan
 • Alternativa namn: Sulforafan, Sulforafan, (1) Isothiocyanato (4) (metylsulfinyl) butan
 • Laglig status: Tillgänglig receptfritt (OTC)
 • Föreslagen dos: Ingen rekommenderad standarddos; diskutera med en vårdgivare.
 • Säkerhetsöverväganden: Höga doser kan orsaka sedering, försämrad motorisk koordination och minskad muskelstyrka. Sulforafan kan interagera med kramplösande läkemedel (2).

Användning av sulforafan

Användning av kosttillskott bör vara individuellt anpassad och granskas av en sjukvårdspersonal, t.ex. en registrerad dietist, apotekare eller läkare. Inget tillskott är avsett att behandla, bota eller förebygga sjukdomar.

Forskare har studerat sulforafan för dess potentiella hälsoeffekter på olika tillstånd, inklusive cancerprevention, blodsocker, hjärtsjukdomar och autism.

Cancer

Sulforafan har kemoprotektiva egenskaper (3). Det innebär att det hindrar karcinogener (cancerframkallande ämnen) från att binda till DNA. Dessutom är det antiinflammatoriskt, vilket är fördelaktigt för cancerprevention eftersom inflammation kan spela en roll i vissa typer av tumörbildning (3). På grund av dessa egenskaper har vissa forskare utvärderat sulforafans eventuella roll i cancerbehandling och cancerprevention.

I en randomiserad, dubbelblindad studie, som publicerades 2020, undersöktes 40 vuxna i palliativ kemoterapi med bukspottkörtelcancer (4). Forskarna rapporterade att, även om det inte var statistiskt signifikant, var överlevnaden högre i behandlingsgruppen under de första sex månaderna efter intag jämfört med dem i placebogruppen. Dessutom påverkade tillskottet inte allvarligt deras egenvård och allmänna förmågor.

En annan studie som publicerades 2014 rapporterade om effekterna av sulforafantillskott hos 20 personer med återkommande prostatacancer (5). Studien avslöjade inga statistiskt signifikanta resultat. Man fann dock att sulforafanbehandling var säker utan några negativa biverkningar.

I forskning som publicerades 2019 studerades effekterna av sulforafantillskott på prostatacancers progression (6). Forskarna delade in 49 personer i två grupper: en kontrollgrupp som fick soppa gjord med vanlig broccoli och en testgrupp som fick soppa som innehöll broccoli med förhöjda koncentrationer av glukoraphanin respektive.

Efter 12 månader av att ha ätit en portion broccolisoppa varje vecka hade personerna i testgruppen en dosberoende minskning av prostatacancerutvecklingen.

I en studie från 2016 undersöktes dessutom sambandet mellan intag av korsblommiga grönsaker och specifika tumörbiomarkörer. Forskarna utvärderade 54 personer som planerades för bröstbiopsier efter onormala mammografifynd.

De fann att totalt intag av korsblommiga grönsaker var förknippat med minskad celltillväxt i bröstvävnad. Andra föreningar i broccoli kan dock ha bidragit till dessa resultat (7).

Autism

Sulforafans roll i regleringen av gener och dess antioxidativa egenskaper har föranlett viss forskning om näringsämnets potentiella terapeutiska roll vid autism.

År 2014 undersöktes i en placebokontrollerad, dubbelblind, randomiserad studie sulforafanbehandling hos 40 män mellan 13 och 27 år med måttlig till svår autismspektrumstörning (ASD).8 Deltagarna fick sulforafan eller placebo i 18 veckor.

Efter 18 veckor uppvisade deltagarna som fick sulforafan en minimal förändring jämfört med dem som fick placebo. Experimentgruppen uppvisade dock betydande förbättringar i beteende, kommunikation och social interaktion. Dessutom återgick de totala poängen, efter att sulforafantillskott stoppats, till nivåer som låg närmare de nivåer som rådde före tillskottet.

I en annan studie, som publicerades 2018, undersöktes autism som behandlades med sulforafan från broccoli (9). Femton barn med ASD och relaterade neurologiska utvecklingsstörningar deltog i 12-veckorsstudien.

Forskarna tittade på beteende och social respons på sulforafantillskott. Efter de 12 veckorna förbättrades både beteendet och den sociala responsiviteten, men endast förändringen i den sociala responsiviteten var signifikant.

Kardiovaskulär sjukdom

Eftersom oxidativ stress och inflammation är markörer vid hjärt- och kärlsjukdomar, och sulforafaner har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper, har forskare tittat på deras potentiella roll i skyddet mot hjärtsjukdomar.

I en artikel från 2015 granskades hur sulforafan kan vara skyddande mot kardiovaskulära sjukdomar (10). Kliniska studier och djurförsök visade att sulforafan potentiellt skyddar mot hjärtsjukdomar, inklusive högt blodtryck och ateroskleros.

Bevisen för denna användning är begränsade. Därför behövs mer forskning.

Diabetes

Sulforafans roll för att upprätthålla friska celler och gener har fått vissa forskare att titta på dess potentiella roll vid insulinresistens (när kroppen inte svarar normalt på hormonet insulin) och diabetes.

I en randomiserad, dubbelblind studie från 2012 undersöktes effekterna av broccoligroddar på insulinresistens hos personer med typ 2-diabetes (11). Forskarna analyserade glukos- och insulinnivåer hos 63 personer som fick placebo eller broccoligroddarpulver i fyra veckor. Resultaten visade en signifikant minskning av insulinkoncentrationen och resistensen i serum hos dem som fick 10 gram broccoliproskott per dag (11).

Djurstudier har också visat positiva resultat. I en studie från 2017 som publicerades i Diabetes utvärderades till exempel om glukoraphanin i kosten förbättrade fetma och insulinresistens hos möss (12). Forskarna placerade mössen i en av fyra grupper: normal mat, mat med 0,3 % glukoraphanin, en fettrik kost eller en fettrik kost med 0,3 % glukoraphanin.

Efter 14 veckor hade gruppen med normal mat med glukoraphanin inte förändrat blodsockret. Jämfört med en kontrollgrupp hade dock gruppen med högfettkost med glucoraphanin signifikant lägre fasteblodsocker.

Eftersom studien omfattade möss är det oklart om forskarna skulle kunna replikera resultaten på människor.

Sulforafan

Övriga

Utöver ovanstående använder man sulforafan även för andra hälsotillstånd, även om det finns få studier av hög kvalitet på människor om dessa ämnen. Dessa inkluderar bland annat:

 • Förstoppning (13)
 • Solskador på huden (14)
 • Osteoporos (15)
 • Neurologiska sjukdomar (16)
 • Fetma (17)

Vilka är biverkningarna av sulforafan?

Din vårdgivare kan rekommendera sulforafan för att minska din risk för cancer, hjärtsjukdomar eller diabetes. Att konsumera ett tillskott som sulforafan kan dock ha potentiella biverkningar. Dessa kan vara vanliga eller allvarliga.

Vanliga biverkningar

Sulforafan är säkert när det konsumeras i växtform, till exempel broccoli eller grönkål. I tilläggsform har sulforafan små, om ens några, biverkningar. De vanligaste biverkningarna är matsmältningsproblem, till exempel gaser och en dålig eftersmak (4).

Allvarliga biverkningar

Viss djurforskning tyder på att höga doser av sulforafan kan orsaka följande biverkningar som är förknippade med toxicitet (2):

 • Sedering
 • Hypotermi (låg kroppstemperatur)
 • Försämrad motorisk koordination
 • Minskad styrka i skelettmusklerna
 • Död

Även om sulforafan verkar tolereras väl med minimala biverkningar finns det inte tillräckligt med forskning av tillräcklig kvalitet för att veta om det är säkert att ta det genom munnen som läkemedel, särskilt i höga doser och under långa perioder.

Försiktighetsåtgärder

Sulforafan är säkert under graviditet och amning när det äts i form av hela livsmedel, till exempel broccoli. Huruvida det är säkert när det tas som tillskott under graviditet och amning är dock okänt. Därför bör du undvika att ta tillskottet om du är gravid eller ammar eller rådgöra med en vårdgivare först.

Dessutom kan sulforafan interferera med vissa läkemedel mot kramper, inklusive Tegretol (karbamazepin) (2).

Dosering: Hur mycket sulforafan ska jag ta?

Tala alltid med en vårdgivare innan du tar ett tillskott för att säkerställa att tillskottet och dosen är lämpliga för dina individuella behov.

Det finns inga rekommendationer om dagligt intag av sulforafan, och kompletteringsmärkena varierar kraftigt i hur mycket de föreslår att du ska ta.

I vissa djurstudier har man använt ett brett spektrum av doser, inklusive 3-10 µmol/kg till >100 µmol/kg (2).

Även om det finns en stor tillgång till sulforafan i tilläggsform behövs mer forskning för att fastställa den ideala dosen, säkerheten och effektiviteten. Så se till att tala med en vårdgivare för att fastställa en lämplig mängd i din situation.

Vad händer om jag tar för mycket sulforafan?

Även om det inte finns någon fastställd övre gräns för sulforafan har viss forskning visat på tecken på toxicitet vid högre doser (150-300 mg/kg (2)). Prata med en vårdgivare innan du tar ett sulforafantillskott för att undvika toxicitet. Om du konsumerar en hög mängd eller mer än vad som rekommenderas av din vårdgivare kan det vara bra att gå till akutmottagningen.

Hur man förvarar sulforafan

Förvara sulforafan på en sval och torr plats. Förvara sulforafan borta från direkt solljus. Kassera efter ett år eller enligt vad som anges på förpackningen.

Vanliga frågor & svar

Förändras sulforafaninnehållet i livsmedel genom tillagning?

Tillagning av livsmedel verkar minska mängden sulforafan i korsblommiga grönsaker, och råa grönsaker har de högsta halterna av sulforafan. Enligt en studie innehåller rå broccoli tio gånger mer sulforafan än kokt broccoli (18).

Om du föredrar att dina korsblommiga grönsaker tillagas kan ångkokning ha minst effekt på sulforafanhalterna (19). En studie visade att ångkokning av broccoli i en till tre minuter kan vara det bästa sättet att få ut mest sulforafan vid tillagning, jämfört med mikrovågsugn och kokning (20).

Vilken mat innehåller mest sulforafan?

Korsblommiga grönsaker, som broccoli, har det högsta sulforafaninnehållet. Andra korsblommiga grönsaker är grönkål, blomkål, brysselkål och kål.

Källor till sulforafan

Sulforafan finns i stor utsträckning tillgängligt genom korsblommiga livsmedelskällor. Dessutom kan du också ta det som ett tillskott.

Livsmedelskällor för sulforafan

Korsblommiga grönsaker är välkända för sitt innehåll av sulforafan, bland annat:

 • Broccoli
 • Broccoligroddar
 • Grönkål
 • blomkål
 • Brysselkål
 • Kål
 • Bok choy
 • Vattenkrasse
 • Grönkål
 • Senapsgröna
 • Sulforafantillskott

Sulforafantillskott finns i olika former, bland annat:

 • Tabletter
 • Kapslar
 • Pulver
 • Vätska

De tillverkas ofta av broccoli, broccolifrön eller extrakt från broccoligroddar. Vissa tillverkare av sulforafantillskott marknadsför också sina produkter som kombinerade med myrosinasenzymer för ökad absorption.

Sammanfattning

Sulforafan är ett näringsämne som finns i korsblommiga grönsaker och kosttillskott. Det är känt för sina antioxidativa, antimikrobiella och antiinflammatoriska egenskaper. Vissa människor tar sulforafan av hälsoskäl, bland annat för att minska risken för cancer, hjärtsjukdomar och diabetes samt för att behandla måttliga till svåra autismsymptom. Det finns vissa bevis som stöder dessa användningsområden, men forskningen är begränsad.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa:

 1. Foundational Medicine Review. Sulforaphane glucosinolate monographAlt Med Rev. 2010;15(4):352-360.
 2. Yagishita Y, Fahey JW, Dinkova-Kostova AT, Kensler TW. Broccoli or sulforaphane: Is it the source or dose that matters? Molecules. 2019;24(19):3593. doi:10.3390/molecules24193593
 3. Jiang X, Liu Y, Ma L, et al. Chemopreventive activity of sulforaphaneDrug Des Devel Ther. 2018;12:2905-2913. doi:10.2147/DDDT.S100534
 4. Lozanovski VJ, Polychronidis G, Gross W, et al. Broccoli sprout supplementation in patients with advanced pancreatic cancer is difficult despite positive effects-results from the POUDER pilot studyInvest New Drugs. 2020;38(3):776-784. doi:10.1007/s10637-019-00826-z
 5. Alumkal JJ, Slottke R, Schwartzman J, et al. A phase II study of sulforaphane-rich broccoli sprout extracts in men with recurrent prostate cancerInvest New Drugs. 2015;33(2):480-489. doi:10.1007/s10637-014-0189-z
 6. Traka MH, Melchini A, Coode-Bate J, et al. Transcriptional changes in prostate of men on active surveillance after a 12-mo glucoraphanin-rich broccoli intervention-results from the Effect of Sulforaphane on prostate CAncer PrEvention (ESCAPE) randomized controlled trialAm J Clin Nutr. 2019;109(4):1133-1144. doi:10.1093/ajcn/nqz012
 7. Zhang Z, Atwell LL, Farris PE, Ho E, Shannon J. Associations between cruciferous vegetable intake and selected biomarkers among women scheduled for breast biopsiesPublic Health Nutr. 2016;19(7):1288-1295. doi:10.1017/S136898001500244X
 8. Singh K, Connors SL, Macklin EA, et al. Sulforaphane treatment of autism spectrum disorder (ASD)Proc Natl Acad Sci U S A. 2014;111(43):15550-15555. doi:10.1073/pnas.1416940111
 9. Bent S, Lawton B, Warren T, et al. Identification of urinary metabolites that correlate with clinical improvements in children with autism treated with sulforaphane from broccoli. Mol Autism. 2018;9:35. doi:10.1186/s13229-018-0218-4
 10. Bai Y, Wang X, Zhao S, Ma C, Cui J, Zheng Y. Sulforaphane protects against cardiovascular disease via Nrf2 activationOxid Med Cell Longev. 2015;2015:407580. doi:10.1155/2015/407580
 11. Bahadoran Z, Tohidi M, Nazeri P, Mehran M, Azizi F, Mirmiran P. Effect of broccoli sprouts on insulin resistance in type 2 diabetic patients: a randomized double-blind clinical trialInt J Food Sci Nutr. 2012;63(7):767-771. doi:10.3109/09637486.2012.665043
 12. Nagata N, Xu L, Kohno S, et al. Glucoraphanin ameliorates obesity and insulin resistance through adipose tissue browning and reduction of metabolic endotoxemia in miceDiabetes. 2017;66(5):1222-1236. doi:10.2337/db16-0662
 13. Yanaka A. Daily intake of broccoli sprouts normalizes bowel habits in human healthy subjectsJ Clin Biochem Nutr. 2018;62(1):75-82. doi:10.3164/jcbn.17-42
 14. Tahata S, Singh SV, Lin Y, Hahm ER, et al. Evaluation of biodistribution of sulforaphane after administration of oral broccoli sprout extract in melanoma patients with multiple atypical neviCancer Prev Res (Phila). 2018;11(7):429-438. doi:10.1158/1940-6207.CAPR-17-0268
 15. Lin H, Wei B, Li G, et al. Sulforaphane reverses glucocorticoid-induced apoptosis in osteoblastic cells through regulation of the Nrf2 pathwayDrug Des Devel Ther. 2014;8:973-82. doi:10.2147/DDDT.S65410
 16. Klomparens EA, Ding Y. The neuroprotective mechanisms and effects of sulforaphaneBrain Circ. 2019;5(2):74-83. doi:10.4103/bc.bc_7_19
 17. Martins T, Colaço B, Venâncio C, et al. Potential effects of sulforaphane to fight obesityJ Sci Food Agric. 2018;98(8):2837-2844. doi:10.1002/jsfa.8898
 18. Vermeulen M, Klöpping-Ketelaars IW, van den Berg R, Vaes WH. Bioavailability and kinetics of sulforaphane in humans after consumption of cooked versus raw broccoliJ Agric Food Chem. 2008;56(22):10505-10509. doi:10.1021/jf801989e
 19. Yuan GF, Sun B, Yuan J, Wang QM. Effects of different cooking methods on health-promoting compounds of broccoliJ Zhejiang Univ Sci B. 2009;10(8):580-588. doi:10.1631/jzus.B0920051
 20. Wang GC, Farnham M, Jeffery EH. Impact of thermal processing on sulforaphane yield from broccoli ( Brassica oleracea L. ssp. italica)J Agric Food Chem. 2012;60(27):6743-6748. doi:10.1021/jf2050284

Lämna ett svar