Elektrolyter är mineraler som bär en elektrisk laddning (1). De spelar en viktig roll i människokroppen och påverkar allt från hjärtslag till muskelkontraktion. Elektrolytnivåer som är för höga eller för låga kan orsaka hälsoproblem.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

I den här artikeln diskuteras elektrolyternas roll för hälsan, elektrolytobalans och tillskott.

Vad är elektrolyter?

På molekylär nivå är elektrolyter kemiska ämnen som har en positiv eller negativ elektrisk laddning när de löses upp i vatten. På grund av detta kan de leda elektricitet. När de inte är lösta finns elektrolyter i saltform, som har en neutral laddning.

Elektrolyter fås i kosten genom olika livsmedel. Det mesta vattnet är inte kemiskt rent och innehåller spår av elektrolyter.

Livsviktiga kroppsfunktioner som upprätthålls av elektrolyter

Elektrolyter är inblandade i praktiskt taget allt som din kropp gör. De finns i blodplasma och inuti cellerna, där de hjälper till att stabilisera cellmembranen.

Elektrolyter upprätthåller också proteinstrukturen och vätskebalansen. Elektrolyter spelar en roll i kemiska reaktioner i kroppen och hjälper till att transportera ämnen in i och ut ur cellerna.

Några kroppsliga processer som är beroende av elektrolyter är bland annat:

 • Ledning av hjärtslag och sammandragning av hjärtmuskeln.
 • Blodkärlens utvidgning och sammandragning.
 • Ledning av nervimpulser.
 • Samdragning av muskler.
 • Filtrering i njurarna.
 • Gastrointestinala rörelser.
 • Upprätthållande av korrekt vätsketillförsel
 • Upprätthållande av inre pH-nivåer (upprätthållande av en korrekt syra-basbalans).

Lista över elektrolyter i människokroppen

Följande elektrolyter har viktiga funktioner i kroppen (2):

 • Natrium
 • Kalium
 • Klorid
 • Magnesium
 • Kalcium
 • Fosfor
 • Obalans i elektrolyterna
elektrolyter

Kroppen håller elektrolyterna på optimala nivåer genom att reglera absorptionen i mag-tarmkanalen och utsöndringen i urin och avföring. Problem med intag, absorption eller utsöndring av elektrolyter kan leda till obalans, vilket kan orsaka en rad olika symtom.

Elektrolytnivåerna kan mätas genom enkla blodprov. Höga nivåer av elektrolyter betecknas med prefixet ”hyper”. Till exempel innebär hyperkalcemi att kalciumnivåerna i blodet är förhöjda. Prefixet ”hypo” anger låga nivåer av elektrolyter, så hypokalemi innebär att kaliumnivåerna i blodet är låga.

Orsaker till elektrolytobalans

Elektrolytnivåer som är för höga eller för låga kan ha flera orsaker, bland annat:

 • Lågt intag: En kost med otillräckliga näringsämnen kan leda till elektrolytbrist.
 • Vätskeförluster: Diarré och kräkningar kan leda till låga elektrolytnivåer.
 • Vissa mediciner: Diuretika kan orsaka elektrolytförlust i urin och avföring.
 • Njursjukdom: Njurarna spelar en stor roll i hanteringen av elektrolytnivåerna, och nivåerna kan påverkas av njursjukdom.
 • Hög syrahalt i blodet: I ett försök att kompensera för acidos (för mycket syra i kroppsvätskor) återabsorberar njurarna bikarbonat.

Symtom på elektrolytobalans

Symtomen på elektrolytobalans varierar beroende på vilken elektrolyt som påverkas och om nivåerna är för höga eller för låga. Några av de vanligaste elektrolytobalanserna diskuteras nedan.

Natriumobalans

Hyponatremi, eller låg natriumnivå i blodet, är den vanligaste elektrolytstörningen. Den kan ha många orsaker, bland annat:

 • Dehydrering eller överhydrering.
 • Hjärtsvikt
 • Njurproblem
 • Leversjukdom
 • Sköldkörtelrubbningar
 • Mediciner

Hyponatremi kan orsaka svullnad i hjärnan. Symtom på hyponatremi är bland annat (3):

 • Trötthet
 • Förvirring
 • Om allvarlig, överdrivna reflexer.
 • Om allvarlig, kramper

Hypernatremi avser för höga natriumnivåer i blodet. Oftast ses höga natriumnivåer hos äldre personer som inte dricker tillräckligt med vatten. Spädbarn kan också drabbas. Symtomen omfattar muntorrhet, törst, trötthet, agitation och förvirring.

Kaliumobalans

Hypokalemi, eller låga kaliumnivåer i blodet, kan uppstå vid vätskeförluster, lågt intag eller när kalium flyttas inuti cellerna. Denna förskjutning kan ske av flera orsaker, bland annat högt pH-värde (alkalos) i blodet och vissa mediciner.

Diuretika är en vanlig orsak till hypokalemi. Hypokalemi kan orsaka (4):

 • Muskelkramper eller svaghet
 • Förstoppning (svårigheter att lämna avföringen)
 • Arytmi (oregelbunden eller onormal hjärtrytm).
 • Förhöjda kaliumnivåer är ett vanligt problem hos personer med njursjukdom och kan uppstå vid lågt pH i blodet (acidos) och läkemedel. ACE-hämmare (angiotensinkonverterande enzymhämmare), en vanligt förskriven klass av blodtrycksmedicin, kan orsaka hyperkalemi.

Förhöjt kalium orsakar kanske inga symtom, men kan leda till allvarliga arytmier.

Kalciumobalans

Hypokalcemi kan orsakas av låga nivåer av bisköldkörtelhormon, D-vitaminbrist och vissa mediciner. Symtomen omfattar bland annat följande:

 • Trötthet
 • Domningar och stickningar
 • Muskelkramper
 • Arytmier
 • Krampanfall (vid allvarlig sjukdom)

Hyperkalcemi orsakas ofta av hyperparatyreoidism, ett tillstånd där bisköldkörtlarna producerar för mycket bisköldkörtelhormon (utsöndras från fyra körtlar i halsen, bakom sköldkörteln).

Cancer är en annan vanlig orsak till höga kalciumnivåer. Symtomen omfattar:

 • Förstoppning och illamående.
 • Njursten
 • Frekvent urinering
 • Smärta i benen
 • Förvirring

Magnesiumobalans

Hypomagnesemi orsakas bland annat av vanliga mediciner som diuretika, laxermedel och magsyrasänkande läkemedel som kallas protonpumpshämmare. Symtomen liknar andra elektrolytstörningar, till exempel trötthet och gastrointestinala symtom.

Hypermagnesemi är mindre vanligt och förekommer vanligtvis hos personer med njursjukdom som tar magnesiumhaltiga läkemedel. Symtomen omfattar bland annat:

 • Svaghet
 • Överdrivna reflexer
 • Lågt blodtryck
 • Muskelsvaghet
 • Avvikelser i hjärtrytmen

Övervakning och behandling av elektrolytobalans

Övervakning

Det är inte alla som behöver elektrolytövervakning, men om du har vissa sjukdomar eller tar vissa mediciner kan din vårdgivare övervaka elektrolytnivåerna med ett enkelt blodprov.

Elektrolyttestning

Den grundläggande metaboliska panelen omfattar natrium, kalium, klorid, bikarbonat och kalcium. Magnesium och fosfor kan också mätas genom separata blodprov.

Översikt över behandlingen

Prioriteringen av behandlingen bör vara att korrigera den underliggande orsaken till elektrolytobalansen. Tillskott kan behövas för att hantera låga elektrolytnivåer. Behandlingen omfattar följande:

 • Oral rehydreringsterapi är ett särskilt flytande preparat som innehåller elektrolyter och socker. Det kan vara till hjälp i situationer med överdriven elektrolytförlust på grund av uttorkning. Pedialyte är ett exempel på oral rehydreringsterapi som kan köpas på apotek.
 • Elektrolytersättningsterapi kan också ges som tillskott. Vissa elektrolyttillskott, som de som innehåller magnesium och kalcium, kan köpas receptfritt utan recept. Andra, som kaliumklorid, kräver ett recept.

Förebyggande åtgärder

För de flesta människor räcker det med att äta en varierad kost och hålla sig vätskeklar för att upprätthålla elektrolytbalansen.

Personer som har njursjukdom och är benägna att ha förhöjda elektrolytnivåer (t.ex. kalium och fosfat) bör följa en särskild diet som begränsar dessa näringsämnen. De kan också behöva läkemedel som kallas fosfatbindare.

De som upplever höga nivåer av elektrolytförlust genom gastrointestinala vätskeförluster eller kraftig ansträngning med överdriven svettning bör se till att hålla sig hydrerade och konsumera drycker som innehåller elektrolyter. Var uppmärksam på det höga sockerinnehållet i de flesta drycker som marknadsförs för detta ändamål.

Källor till elektrolyter

Livsmedel med elektrolyter

Några hälsosamma källor till elektrolyter är:

 • Frukter som bananer, vattenmelon och citroner.
 • Grönsaker som bladgrönsaker och avokado.
 • Fullkorn
 • Nötter och bönor

Drycker med elektrolyter

Drycker som innehåller elektrolyter är bland annat:

 • Kokosvatten
 • Mjölk
 • Fruktjuicer och smoothies
elektrolyter

Marknadsförda sportdrycker

Sportdrycker som Gatorade och Powerade innehåller också elektrolyter och har utformats för att ersätta elektrolyter för idrottare som förlorar för mycket elektrolyter genom svettning. Dessa drycker innehåller dock ofta stora mängder socker.

Rekommenderat intag

Rekommenderat intag för olika elektrolyter enligt riktlinjer från USA:s jordbruksdepartement (USDA) visas nedan. Observera att intervall anges och att de exakta rekommendationerna beror på ålder och kön (5).

 • Kalium: 2 600-3 400 milligram.
 • Natrium: 2 300 milligram (observera att American Heart Association rekommenderar 1 500 milligram per dag) (6)
 • Fosfor: 700 milligram.
 • Kalcium: 1 000-1 200 milligram.
 • Magnesium: 1 000-1 000 milligram: Magnesium: 310-420 milligram

Bör jag komplettera min kost med elektrolyter?

De flesta människor behöver inget tillägg av elektrolyter. Genom att äta en näringsriktig kost och hålla dig hydrerad med vatten bör du få tillräckligt med elektrolyter.

Under perioder av överdriven vätskeförlust (genom diarré, kräkningar eller överdriven svettning) kan orala rehydreringslösningar användas.

Personer med medicinska tillstånd och de som tar vissa mediciner som förändrar elektrolytbalansen kan få ordinerat elektrolyttillskott, men detta bör alltid övervakas av en vårdgivare.

Sammanfattning

Elektrolyter är en viktig faktor för att dina organsystem ska fungera. Att ha för höga eller för låga nivåer kan orsaka problem. Det bästa sättet att upprätthålla normala elektrolytnivåer är att äta en hälsosam och varierad kost som innehåller frukt och grönsaker, undvika överdrivet intag av en viss typ av livsmedel eller näringsämnen och hålla sig hydrerad.

Sista ordet

De flesta människor behöver inte vara särskilt uppmärksamma på elektrolytnivåerna och kan upprätthålla hälsosamma nivåer med en näringsriktig kost och tillräcklig vätsketillförsel. Att ta elektrolyttillskott kan vara problematiskt eftersom drycker som marknadsförs för att fylla på elektrolyter ofta är fyllda med socker. Och att ta receptfria kosttillskott kan vara onödigt, dyrt och till och med leda till biverkningar av förhöjda nivåer. Det bästa sättet att upprätthålla elektrolytnivåerna är att äta en näringsriktig kost och hålla sig vätskeklar.

Vanliga frågor

Vad är en bra källa till elektrolyter?

Elektrolyter finns i en mängd olika livsmedel och drycker. Frukt, färgglada grönsaker, bönor och nötter är alla hälsosamma källor till elektrolyter. Drycker som kokosvatten och fruktsmoothies innehåller också elektrolyter.

Vilka är de viktigaste elektrolyterna?

De viktigaste elektrolyterna som finns i de högsta mängderna i kroppen är natrium, kalium, klorid, bikarbonat, klorid, kalcium, fosfat och magnesium.

Vilket är det bästa sättet att fylla på elektrolyter?

De flesta människor får i sig tillräckligt med elektrolyter genom kosten. I situationer med stor förlust av elektrolyter, t.ex. vid gastrointestinala sjukdomar och överdriven svettning, kan elektrolyter fyllas på med en oral rehydreringslösning, t.ex. Pedialyte. Var medveten om att sportdrycker har mycket elektrolyter men ofta är fyllda med socker, vilket kan förvärra diarré.

Har citronvatten elektrolyter?

Citronvatten har elektrolyter och är en bra kaliumkälla. Enligt USDA innehåller saften från en citron cirka 48 milligram kalium, 3 milligram kalcium, 3 milligram magnesium, 4 milligram fosfor och mindre än 1 milligram natrium (7).

Är mjölk bra för elektrolyter?

Mjölk är en bra källa till elektrolyter. Enligt USDA innehåller en kopp helmjölk cirka 305 milligram kalcium, 30 milligram magnesium, 250 milligram fosfor, 375 milligram kalium och 95 milligram natrium (7).

Har äppelcidervinäger elektrolyter?

Äppelcidervinäger är en annan bra kaliumkälla. 1 matsked Bragg’s organiska äppelcidervinäger innehåller 11 milligram kalium (7).

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa
 1. NIH National Library of Medicine. Fluid and electrolyte balance.
 2. Roswell Park Cancer Center. Electrolytes: what are they? What happens when you don’t have enough?.
 3. Gankam K, Decaux G. Hyponatremia and the brainKidney International Reports. 2018;3(1):24-35. doi:10.1016/j.ekir.2017.08.015
 4. Kardalas E, Paschou S, et al. Hypokalemia: a clinical updateEndocrine Connections. 2018;7(4):R135-R146. doi:10.1530/EC-18-0109
 5. USDA. Dietary guidelines for Americans 2020-2025.
 6. American Heart Association. Shaking the salt habit to lower blood pressure.
 7. USDA. FoodData central.