En mineralrik harpiks brukt i Ayurveda.

Shilajit är en av många ört- och mineralformuleringar som används i Ayurveda, ett helande system som uppstod för tusentals år sedan i Indien. Shilajit har använts i traditionell örtmedicin för att behandla en mängd olika tillstånd. Den innehåller en viktig förening som kallas fulvussyra och är rik på mineraler (1).

Shilajit, en svartbrunaktig kåda, kommer från lager av bergarter som finns i flera bergskedjor världen över, bland annat i Himalaya, Tibet och Altai (1).

Shilajit

Shilajit finns som kosttillskott. I den här artikeln beskrivs de potentiella användningsområdena för shilajit. Den behandlar också riskfaktorer och biverkningar av att ta shilajit.

Fakta om Shilajit som kosttillskott

Aktiva ingredienser: Fulfinsyror, fusimer, karotenoider (2)

Alternativa namn: Mumie, Moomiyo, Mummiyo (2)

Föreslagen dos: Ingen föreslagen rekommenderad dos.

Säkerhetsöverväganden: Rekommenderas inte under graviditet, amning eller för barn.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Användning av Shilajit

Användning av kosttillskott bör individualiseras och granskas av en sjukvårdspersonal, t.ex. en registrerad dietist-nutritionist, apotekare eller läkare. Inget tillskott är avsett att behandla, bota eller förebygga en sjukdom.

Forskningen om de potentiella hälsofördelarna med shilajit är begränsad. Shilajit har studerats i laboratorie- och djurstudier för hälsotillstånd (t.ex. kronisk trötthet, anemi, diabetes, kronisk smärta), men det finns INTE tillräckliga bevis för att stödja dess användning för något av dessa tillstånd på grund av brist på forskning på människor. Det behövs mer forskning. Mycket få väl utformade, placebokontrollerade, peer-reviewed studier på människor har publicerats (1).

Alzheimers sjukdom

Shilajit innehåller en antioxidant som kallas fulvussyra. En studie från 2012 visade att denna fulvussyra i shilajit kan bidra till att blockera uppbyggnaden av tau. Tau är en typ av protein som bildar vridna kluster av döda och döende nervceller som kallas neurofibrillära trassel. Tau anses vara en viktig markör för Alzheimers sjukdom och liknande sjukdomar (4).

En annan forskningsstudie som genomfördes 2012 med 16 personer med trolig Alzheimers sjukdom visade mindre kognitiv försämring (t.ex. förvirring, minnesförlust) under 24 veckor jämfört med placebogruppen. Detta mättes med hjälp av tester för mental undersökning. Det är viktigt att notera att forskarna använde en kombinationsformel av både shilajit och B-vitaminer, inte bara shilajit (5).

Forskarna i båda studierna konstaterar att mer forskning behövs för att avgöra om shilajit kan spela en roll vid Alzheimers sjukdom.

Antalet spermier

I en studie från 2010 som publicerades i tidskriften Andrologia undersöktes effekterna av shilajit på spermier hos 35 infertila män.

Personerna i studien tog 100 milligram (mg) bearbetad shilajit i kapselform två gånger dagligen i 90 dagar. I slutet av studieperioden uppvisade 28 deltagare signifikanta ökningar av det totala antalet spermier, mängden friska spermier och spermiernas motilitet, ett mått på hur väl spermier rör sig (6).

Högt kolesterol

I en liten studie som publicerades 2003 konstaterades förbättringar av kolesterolnivåerna. Studien omfattade 30 personer i åldrarna 16-30 år (7).

Deltagarna placerades slumpmässigt i två grupper. En grupp med 20 deltagare tog 2 gram shilajit per dag i 45 dagar och en annan grupp med 10 deltagare tog placebo.

Forskarna fann betydande minskningar av kolesterolnivåer och triglycerider i shilajitgruppen jämfört med placebogruppen. Högt kolesterol och höga triglycerider ökar risken för att utveckla hjärtsjukdomar.

Shilajitgruppen hade också förbättrad antioxidantstatus, ett mått på hur väl kroppen skyddar cellerna från skador. Forskarna testade dock – men såg inte – förändringar i blodtryck, pulsfrekvens eller kroppsvikt (8).

Vilka är biverkningarna av shilajit?

Att konsumera ett tillskott som shilajit kan ha potentiella biverkningar. Dessa biverkningar kan vara vanliga eller allvarliga. På grund av bristande forskning vet man inte mycket om säkerheten vid kortsiktig eller långvarig användning av shilajit. Det finns dock vissa möjliga farhågor och biverkningar, bland annat:

Shilajit kan öka järnnivåerna, vilket har konstaterats i djurmodellstudier. Personer med tillstånd som hemokromatos (ett överskott av järn i blodet) bör undvika det tills mer forskning i studier på människor kan slutföras (9).

Shilajit

Shilajit kan förändra kroppens hormonnivåer, inklusive en betydande ökning av nivåerna av totalt testosteron (10).

Rå eller obearbetad shilajit kan vara förorenad med tungmetaller eller svamp som kan göra dig sjuk (11).

Försiktighetsåtgärder

Gravida eller ammande personer och barn bör inte ta shilajit i någon form. Som nämnts ovan är det också bäst att undvika shilajit om du har hemokromatos eller bekymmer med testosteron.

Dosering: Hur mycket shilajit ska jag ta?

Prata alltid med en vårdgivare innan du tar ett tillskott för att säkerställa att tillskottet och doseringen är lämplig för dina individuella behov.

Det finns inte tillräckligt med vetenskapliga bevis för att fastställa en standard eller lämplig dos av shilajit. Studier som undersökt shilajit har använt varierande mängder, även om deltagarna i allmänhet står under medicinsk övervakning (2). Det behövs mer forskning om doser för specifika hälsobehov och populationer.

Vad händer om jag tar för mycket shilajit?

Det finns ingen rekommenderad mängd som nämns ovan. Som en tumregel gäller att aldrig ta mer än tillverkarens rekommenderade dosering. Om du upplever biverkningar av något slag ska du sluta ta shilajit och kontakta din vårdgivare.

Interaktioner

För närvarande finns det inga kända interaktioner med olika mediciner på grund av brist på forskning.

Det är viktigt att noggrant läsa ingrediensförteckningen och näringsfaktapanelen på ett kosttillskott för att veta vilka ingredienser och hur mycket av varje ingrediens som ingår. Läs igenom denna tilläggsetikett tillsammans med din vårdgivare för att diskutera eventuella interaktioner med livsmedel, andra kosttillskott och mediciner.

Hur man förvarar Shilajit

Förvara shilajit enligt tillverkarens anvisningar. Kassera enligt vad som anges på förpackningen.

Vanliga frågor

Vilka är biverkningarna av shilajit?

Att ta shilajit i någon form kommer med potentiella biverkningar:

 • Kan förvärra vissa tillstånd inklusive hemokromatos (för mycket järn i blodet) (12)
 • Kan påverka hormonnivåerna i kroppen (13)
 • Kan förorenas av metaller eller svamp om det är rått eller obearbetat, vilket kan leda till sjukdom (1)

Finns det fördelar med att använda shilajit?

Shilajit har använts inom ayurvedisk medicin. Forskare undersöker för närvarande dess roll vid Alzheimers sjukdom och högt kolesterol, bland andra användningsområden. Det behövs mer forskning om fördelarna med shilajit.

Kan personer som är gravida ta shilajit?

Tills mer forskning kan göras rekommenderas inte att gravida eller ammande personer tar shilajit.

Källor till shilajit och vad man ska leta efter

Tillskott av shilajit

Shilajit säljs i flera olika former, bland annat kapslar, pulver och vätska. Det kan komma i olika färger (t.ex. vitt eller svart) och ha en stark lukt (2).

Det finns vanligtvis inte som en livsmedelskälla men kan tillsättas i drycker (1).

Vissa produkter kan vara förorenade med farliga ämnen, till exempel tungmetaller. Även ämnen som är märkta som ”renade” kan innehålla föroreningar.1 Det finns inga vetenskapliga bevis för vilken form som är bäst. Dessutom finns det säkerhetsproblem när man tar detta eller något annat tillskott. Kom ihåg att det är olagligt för något företag att marknadsföra en kosttillskottsprodukt som en behandling eller botemedel mot en specifik sjukdom.

Sammanfattning

Shilajit är en mineralrik kåda som länge har använts inom ayurvedisk healing. Idag hävdar vissa preliminära studier att den kan hjälpa till att behandla mild Alzheimers sjukdom och högt kolesterol. Fler kliniska studier med människor måste dock genomföras för att förstå effekterna och doseringsmängderna.

Även om forskningen är begränsad är möjliga biverkningar bland annat ökade järnnivåer i blodet och förändrade hormonnivåer. Liksom de flesta kosttillskott regleras shilajit inte av FDA, så det är viktigt att låta din vårdgivare veta om du överväger att använda shilajit i något hälsoperspektiv.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa
 1. Agarwal SP, Khanna R, Karmarkar R, et al. Shilajit: a reviewPhytotherapy Research. 2007;21:401-405. doi:10.1002/ptr.2100
 2. Wilson E, Rajamanickam GV, Dubey GP, et al. Review on shilajit used in traditional Indian medicine. J of Ethnopharmacology. 2011;136(1):1-9. doi:10.1016/j.jep.2011.04.033
 3. Food and Drug Administration. Shilajit resin.
 4. Carrasco-Gallardo C, Guzmán L, Maccioni RB. Shilajit: a natural phytocomplex with potential procognitive activityInt J Alzheimers Dis. 2012;2012:674142. doi:10.1155/2012/674142
 5. Carrasco-Gallardo, C, Farias GA, et al. Can nutraceuticals prevent Alzheimer’s disease? Potential therapeutic role of a formulation containing shilajit and complex B vitaminsArchives of Medical Research. 2012;43(8):699-704. doi:10.1016/j.arcmed.2012.10.010
 6. Biswas TK, Pandit S, Mondal S, et al. Clinical evaluation of spermatogenic activity of processed Shilajit in oligospermiaAndrologia. 2010;42(1):48-56. doi:10.1111/j.1439-0272.2009.00956.x
 7. Sharma P, Jha J, Shrinivas V, Dwivedi LK, Suresh P, Sinha M. Shilajit: evalution of its effects on blood chemistry of normal human subjectsAnc Sci Life. 2003;23(2):114–119.
 8. Sharma P, Jha J, Shrinivas V, et al. Shilajit: evalution of its effects on blood chemistry of normal human subjectsAnc Sci Life. 2003;23(2):114–119.
 9. Velmurugan C, Vivek B, Wilson E, Bharathi T, Sundaram T. Evaluation of safety profile of black shilajit after 91 days repeated administration in ratsAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2012;2(3):210-214. doi:10.1016/S2221-1691(12)60043-4
 10. Pandit S, Biswas S, Jana U, De RK, et al. Clinical evaluation of purified Shilajit on testosterone levels in healthy volunteersAndrologia. 2016;48(5):570-5. doi:10.1111/and.12482
 11. Agarwal SP,Khanna R, Karmarkar R, Anwer MK, Khar RK. Shilajit:A reviewPhytotherapy Research. 2007;21:401-405. doi:10.1002/ptr.2100
 12. Velmurugan C, Vivek B, Wilson E, et al. Evaluation of safety profile of black shilajit after 91 days repeated administration in ratsAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. 2012;2(3):210-214. doi:10.1016/S2221-1691(12)60043-4
 13. Pandit S, Biswas S, Jana U, De RK, et al. Clinical evaluation of purified Shilajit on testosterone levels in healthy volunteersAndrologia. 2016;48(5):570-5. doi:10.1111/and.12482