Fördelar, användningsområden, biverkningar av NAC-tillskott

N-acetylcystein (NAC)-tillskott är den syntetiska formen av aminosyran cystein. Cystein är en icke-essentiell (eller halv-essentiell) aminosyra. Det innebär att kroppen producerar en del av det du behöver och att du också får en del via maten.

Det finns många påståenden om fördelarna med NAC-tillskott för vissa hälsotillstånd, som sjukdomar i andningsvägarna, hjärtsjukdomar och psykiska störningar. Vissa stöds av preliminär forskning medan andra inte gör det.

N-Acetylcystein

NAC-tillskott har dock den ovanliga utmärkelsen att de är godkända av Food and Drug Administration (FDA) för vissa användningsområden.

Den här artikeln undersöker påståendena om NAC-tillskott, vad forskningen visar, biverkningar, försiktighetsåtgärder, vad man ska tänka på när man köper det och varför vissa NAC-tillskott har dragits tillbaka från butikshyllorna.

Fakta om N-acetylcystein som kosttillskott

 • Aktiv ingrediens: Cystein
 • Alternativa namn: Acetylcystein, L-cystein
 • Status: FDA-godkänt läkemedel
 • Rekommenderad dosering: tas oralt 600(1) – 200 mg/dag är vanligast.
 • Säkerhetsöverväganden: Förmodligen säkert när det tas oralt. Kan interagera med andra läkemedel. Ges intravenöst, bör övervakas medicinskt. Milda biverkningar har rapporterats.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Fördelar med N-Acetylcystein

Få eller inga bevis stöder de flesta påstådda fördelarna med NAC. Forskningen hittills har varit preliminär. Vissa av dessa resultat är dock lovande och motiverar ytterligare forskning.

Viss forskning tyder på att NAC-tillskott kan öka mängden glutation i kroppen.1 Glutation är en kraftfull antioxidant. För att skapa den binder NAC sig till två andra aminosyrorglutamin och glycin.

Glutathion spelar viktiga roller i kroppen, bland annat: (2)

 • Reglerar cellulär verksamhet
 • Håller immunförsvaret i schack
 • Neutralisera fria radikaler som skadar celler och vävnader.

Behandlare inom integrativ medicin menar att en ökning av glutationen kan bidra till att förebygga och hantera vissa hälsotillstånd. Dessa inkluderar:

 • Förgiftning med paracetamol
 • Lungsjukdom, inklusive kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) (3)
 • COVID-19 och andra virussjukdomar.
 • Hjärtsjukdomar
 • Manlig infertilitet (4)
 • Polycystiskt äggstockssyndrom
 • Psykiska störningar
 • Neurologiska sjukdomar
 • Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Obstruktiv sömnapné

Vissa vårdgivare menar att NAC kan ha fördelar mot vissa typer av cancer, leversjukdomar som cirros eller hepatit, njursjukdomar, lupus med mera (5). Hittills finns det dock inga bevis som stöder dessa påståenden.

Du bör inte använda NAC-tillskott för enbart behandling eller förebyggande av något av ovanstående tillstånd. Innan du använder ett tillskott ska du prata med din vårdgivare. De kan avgöra om det är säkert för dig baserat på din sjukdomshistoria och vad du annars tar.

Förgiftning av paracetamol (Tylenol)

FDA godkänner inte ofta kosttillskott för medicinskt bruk, men NAC har myndighetens godkännande för behandling av Tylenol (acetaminophen) förgiftning (6). Acetaminophen är säkert i låga doser, men överdosering kan orsaka levertoxicitet och leversvikt, vilket kan vara dödligt (7).

Vid överdosering kan vårdpersonal använda intravenösa (IV) infusioner av NAC för att förhindra leverskador och andra symtom. (IV betyder att det levereras direkt i en ven via en nål.) NAC ges vanligtvis i tre infusioner under loppet av 21 timmar (6).

Få akut behandling

Tylenolförgiftning är en medicinsk nödsituation. Försök inte att behandla det själv. Ring omedelbart 112 om du eller någon du känner kan ha överdoserat paracetamol.

Lungsjukdom

Vissa studier har undersökt fördelarna med NAC hos personer med lungsjukdomar som (8):

Kronisk bronkit

KOL

Cystisk fibros

I en metaanalys från 2015 som publicerades i European Respiratory Review utvärderades 13 studier som omfattade 4 155 personer med KOL. Slutsatsen var att 1 200 milligram (mg) NAC per dag minskade förekomsten och svårighetsgraden av skov jämfört med placebo (9).

FDA har godkänt inhalerad NAC som tilläggsbehandling för att hjälpa till att bryta upp slem vid lungsjukdomar (10).

En översikt över KOL-exacerbationer

COVID-19 och andra virussjukdomar

På grund av NAC:s antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper har det använts i klinisk praxis för personer som lagts in på sjukhus med COVID-19.

I en studie från 2021 som publicerades i Infectious Diseases undersöktes effekterna av NAC-tillskott. Forskarna sa att om man tog 600 mg NAC oralt (genom munnen) två gånger dagligen i 14 dagar ledde det till:

 • Minskad sjukdomsprogression.
 • Minskat behov av intubation (en andningsslang).
 • Färre dödsfall.

Men författarna till studien drog slutsatsen att större, väl utformade studier måste genomföras för att fastställa hur säker och effektiv denna behandling är (11). Två kliniska studier kom snabbt igång.

Det finns också vissa bevis för att NAC kan användas för att behandla (8):

 • Influensa (influensa)
 • Respiratoriskt syncytialvirus (RSV).
 • Tuberkulos
 • Heliobacter pylori-infektion (H. pylori).
 • Hjärtsjukdom

Förespråkare av NAC säger att det kan bidra till att minska risken för hjärtsjukdomar genom att minska oxidativ stress i hjärtat. Oxidativ stress uppstår när en obalans av fria radikaler (instabila molekyler) skadar kroppens celler och vävnader.

I forskning har daglig användning av NAC minskat hypertoni (högt blodtryck), vilket är en viktig bidragande orsak till ateroskleros (plackbildning i artärerna).

En studie från 2015 i American Journal of Clinical Nutrition säger att personer som tog NAC-tillskott i fyra veckor hade en signifikant minskning av systoliskt (övre siffran) och diastoliskt (nedre siffran) blodtryck. Dessa sänkningar inträffade oberoende av deras vikt, kolesterolnivåer eller om de rökte (12).

Samma studie tyder också på att NAC kan minska blodets homocysteinnivåer. Höga nivåer av homocystein kan öka risken för hjärtsjukdomar. De långsiktiga effekterna av NAC på blodtrycket är dock okända.

Denna studie var för liten för att dra säkra slutsatser men gav lovande bevis som kan uppmuntra till ytterligare studier (12).

Manlig infertilitet

Forskning har tittat på om NAC kan förbättra fertiliteten ytterligare hos biologiska män med varicoceles. Varicoceles är en ledande orsak till manlig infertilitet, som beror på förstorade vener i pungen och testiklarna.

Enligt en studie från 2016 hade personer som genomgick en operation för att behandla varicoceles högre befruktningsfrekvens om de tog NAC före och efter operationen (13). Återigen var detta dock en liten, preliminär studie.

Polycystiskt äggstockssyndrom

NAC kan bidra till att lindra symtom på polycystiskt ovariesyndrom (PCOS), enligt en systematisk översikt från 2015 (14).

I genomgången utvärderades åtta studier med sammanlagt 910 personer med PCOS. Undersökarna fann att NAC förbättrade ägglossning och graviditet jämfört med placebo. Förbättringen var dock inte lika stor som med metformin (ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla PCOS).

Forskarna rapporterade också att NAC inte förbättrade andra vanliga symtom på PCOS, såsom menstruationsrubbningar eller viktökning.

5 fördelar med N-Acetylcystein för PCOS

Psykiska störningar

NAC kan spela en roll vid behandling av psykiska hälsoproblem som är relaterade till inflammation och dysreglering av neurotransmittorn (hjärnkemikalie) glutamat.

Preliminära resultat har mestadels inte varit entydiga, men viss forskning tyder på att NAC-tillskott kan vara en effektiv tilläggsbehandling för (15):

 • Humörstörningar, inklusive allvarlig depression och bipolär sjukdom).
 • Tvångssyndrom (OCD).
 • Schizofreni (16)
 • Missbruksproblem, särskilt med kokain och cannabis (marijuana).

NAC-tillskott bör inte användas ensamt för att behandla psykiska störningar. Du bör se det som en kompletterande behandling, och endast efter att ha klargjort det med din vårdgivare.

Neurologiska sjukdomar

NAC kan ha en användning som tilläggsbehandling för vissa neurologiska sjukdomar, bland annat:8

 • Parkinsons sjukdom
 • Alzheimers sjukdom/demens
 • Multipel skleros
 • Perifer och diabetisk neuropati.
 • Rehabilitering av stroke

Detta tros också bero på dess antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper.

Inflammatorisk tarmsjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett paraplybegrepp för Crohns sjukdom (CD) och ulcerös kolit (UC). Oxidativ stress tros vara inblandad i dessa tillstånd, så antioxidantbehandlingar har fått en hel del uppmärksamhet.

I studier har NAC-tillskott hjälpt till att förhindra återfall hos personer som avvecklade läkemedlet prednison, både vid CD (17)  och UC (8).

Sömnapné

Sömnapné gör att du slutar andas under korta perioder när du sover. Det anses vara en orsak till inflammation och en riskfaktor för högt blodtryck, stroke och hjärtsjukdomar.

Vissa små studier har antytt att NAC-tillskott kan bidra till att förbättra nattandningen och minska snarkandet hos personer med sömnapné (18).

Cysteinbrist

Eftersom cystein tillverkas i kroppen och finns i proteinrika livsmedel är brist sällsynt.

Om du är vegetarian eller vegan kan du dock löpa risk för cysteinbrist, särskilt om du inte äter mycket cysteinrika växter.

Biverkningar

Som med alla kosttillskott är biverkningar möjliga när man tar NAC. De är vanligare vid höga doser och olika för olika former av tillskottet (19).

Möjliga biverkningar av orala NAC-tillskott är bland annat:

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré20
 • Klåda
 • Hudrodnad (19)

NAC-tillskott luktar ruttna ägg, vilket kan bidra till illamående och kräkningar. Att använda former som maskerar smaken, t.ex. smaksatta tabletter som löses upp i vatten, kan hjälpa till med detta (19).

Inhalerad NAC kan orsaka:

 • Rinnande näsa
 • Dåsighet
 • Känslor i bröstet
 • Domningar i munnen

Om du har astma bör din vårdgivare övervaka dig för reaktioner på inhalerad NAC. (21)

Allergier mot NAC är ovanliga men kan förekomma. Risken är störst under NAC-infusioner. I sällsynta fall kan en infusion orsaka anafylaxi, en livshotande allergisk reaktion. (22)

Försiktighetsåtgärder

Även om NAC i allmänhet är säkert när det används enligt anvisningarna är det inte säkert för alla eller vid alla tillfällen i livet.

 • Graviditet eller amning: Ta inte utan godkännande från din vårdgivare.
 • Barn: En säker och effektiv oral dos av NAC har inte fastställts. Ge det inte till barn om inte en vårdgivare har gett anvisningar om det.
 • Personer med blödningsstörningar: NAC kan bromsa blodkoagulationen. Ta det inte om du har en blödningsstörning som t.ex. hemofili eller Von Willebrands sjukdom (23).
 • Personer med njursjukdom: Det finns inga riktlinjer för NAC vid njursjukdom på grund av motstridig forskning. (19) Prata först med din vårdgivare innan du använder NAC.
 • Personer med astma: Var försiktig med NAC om det inte sker under medicinsk övervakning. NAC kan orsaka bronkospasm när det inhaleras eller tas oralt.

Eftersom NAC kan påverka blodprover och bromsa blodkoagulationen kan du behöva sluta ta det (12) timmar före en blodprovstagning och i 2 veckor före elektiva operationer. (24)

Dosering av NAC

De flesta NAC-tillskott säljs i doser på 500 mg, även om vissa är så höga som 1 200 mg. Produkternas föreslagna doser varierar från 1 till 4 doser per dag för totalt 500 mg till 3 000 mg dagligen.

Men eftersom FDA inte reglerar kosttillskott har NAC inga universella riktlinjer för dess användning. Var försiktig och samarbeta med en kvalificerad vårdgivare när du överväger detta (och alla) tillskott.

Vad händer om jag tar för mycket?

Oral NAC har inte kopplats till några fall av toxicitet (överdosering). Att ta för mycket NAC kan dock göra biverkningar mer sannolika.

Oavsiktliga överdoser av intravenöst NAC har orsakat dödsfall. (25)

Interaktioner

NAC kan intensifiera eller störa verkan av vissa mediciner, t.ex:

Mediciner mot angina pectoris: NAC kan förstärka effekterna av nitrater mot angina (hjärtsmärta på grund av minskat blodflöde). Detta kan orsaka svår huvudvärk. (21)

Blodförtunnande medel: NAC kan ytterligare bidra till blödningar. Du bör inte ta NAC utan medicinsk övervakning. (23)

Antihypertensiva läkemedel: NAC kan sänka blodtrycket ytterligare och leda till farliga låga värden (hypotension). (12)

Aktivt kol: NAC-tillskott kan störa dess avsedda verkan. (19)

Hur man förvarar NAC

NAC-tillskott ska förvaras i rumstemperatur i ett svalt och torrt rum. Kassera kosttillskott som har gått ut, är missfärgade eller visar tecken på försämring.

Det är viktigt att notera att NAC kan ha en lukt som liknar svavel, vilket är normalt.

NAC finns tillgängligt receptfritt (OTC) i flera formuleringar, bland annat:

 • Tabletter
 • Kapslar
 • Mjukgeler
 • Brödtabletter
 • Pulver

Kosttillskott regleras inte i USA. Välj om möjligt ett kosttillskott som har testats av en betrodd tredje part, t.ex. U.S. Pharmacopeia (USP), ConsumerLabs eller NSF. Det garanterar inte säkerhet och effektivitet, men det betyder att innehållet stämmer överens med etiketten och är fritt från föroreningar.

Är NAC-tillskott förbjudna?

Eftersom FDA har godkänt NAC för vissa medicinska användningsområden betraktas det som ett läkemedel i USA, vilket gör att lagligheten av NAC-tillskott ifrågasätts. Det är en komplicerad situation som ännu inte är utplånad.

I juli 2020 utfärdade FDA en påminnelse till tillverkarna om att ett godkänt läkemedel inte kan säljas som kosttillskott26 .

Två framställningar lämnades dock in där man bad om ett undantag så att NAC kan fortsätta att marknadsföras som kosttillskott. Detta avslogs i april 2022. FDA har ännu inte beslutat om man ska tillåta NAC som ingrediens i formuleringar med flera kosttillskott. (27)

Vissa tillverkare har slutat sälja NAC men andra fortsätter att marknadsföra det som ett receptfritt kosttillskott.

Sammanfattning

NAC är ett FDA-godkänt läkemedel som en intravenös behandling för paracetamolförgiftning och en inhalationsbehandling för att bryta upp slem vid vissa lungsjukdomar.

NAC-tillskott har vissa preliminära bevis som stöder deras användning för att hantera symtom på virussjukdomar, inklusive COVID-19, hjärtsjukdomar, manlig infertilitet, PCOS, psykisk hälsa och neurologiska sjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom och sömnapné.

Biverkningar och läkemedelsinteraktioner är möjliga med NAC-tillskott. Kontrollera alltid med din vårdgivare innan du börjar med någon läkemedelsprodukt.

NAC säljs för närvarande som kosttillskott i många former, men FDA kan sätta stopp för detta eftersom det juridiskt sett klassificeras som ett läkemedel.

Vanliga frågor

Hjälper NAC mot COVID-19?

Vissa bevis tyder på att N-acetylcystein, tillsammans med andra antivirala behandlingar, kan hjälpa personer med COVID-19 att undvika sjukhusvistelse, ventilation eller död28 .

Fler försök pågår dock för att fastställa dess säkerhet och effektivitet.

Kan det hjälpa dig att bli gravid om du tar N-acetylcystein?

Det beror på vilka problem som hindrar dig från att bli gravid. NAC har visat sig förbättra mäns fertilitet och kan hjälpa personer med PCOS att bli gravida. (29)

Är det säkert att ta N-acetylcystein varje dag?

I de flesta fall ska det vara säkert för vuxna att ta 600 mg NAC en eller två gånger om dagen. (30)  Prata dock med din vårdgivare för att vara säker på att det inte stör andra mediciner eller befintliga medicinska tillstånd.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa
 1. Lizzo G, Migliavacca E, Lamers D, et al.  Front Aging. 2022;3:852569. doi:10.3389/fragi.2022.852569
 2. Gaucher C, Boudier A, Bonetti J, Clarot I, Leroy P, Parent M. . Antioxidants (Basel). 2018;7(5):62. doi:10.3390/antiox7050062
 3. Turgut T, Ilhan N, Deveci F, Akpolat N, Erden EŞ, Muz MH. . J Thorac Dis. 2014;6(6):765-771. doi:10.3978/j.issn.2072-1439.2014.04.24
 4. Adeoye O, Olawumi J, Opeyemi A, Christiania O. JBRA Assist Reprod. 2018;22(1):61-66. doi:10.5935/1518-0557.20180003
 5. Šalamon Š, Kramar B, Marolt TP, Poljšak B, Milisav I. . Antioxidants (Basel). 2019;8(5):111. doi:10.3390/antiox8050111
 6. DailyMed. 
 7. National Library of Medicine: LiverTox..
 8. Schwalfenberg GK. J Nutr Metab. 2021;2021:9949453. doi:10.1155/2021/9949453
 9. Cazzola M, Calzetta L, Page C, et al.  Eur Respir Rev. 2015;24(137):451-461. doi:10.1183/16000617.00002215
 10. MedlinePlus. Acetylcysteine oral inhalation.
 11. Assimakopoulos SF, Aretha D, Komninos D, et al.Infect Dis. 2021;53(11):847-854. doi:10.1080/23744235.2021.1945675
 12. Hildebrandt W, Sauer R, Bonaterra G, Dugi KA, Edler L, Kinscherf R.  Am J Clin Nutr. 2015;102(5):1014-1024. doi:10.3945/ajcn.114.101964
 13. Barekat F, Tavalaee M, Deemeh MR, et al. Int J Fertil Steril. 2016;10(1):120-126. doi:10.22074/ijfs.2016.4777
 14. Thakker D, Raval A, Patel I, et al.  Obstet Gynecol Int. 2015;2015:817849. doi:10.1155/2015/817849
 15. Ooi SL, Green R, Pak SC.  Biomed Res Int. 2018;2018:2469486. doi:10.1155/2018/2469486
 16. Çakici N, van Beveren NJM, Judge-Hundal G, Koola MM, Sommer IEC. Psychol Med. 2019;49(14):2307-2319. doi:10.1017/S0033291719001995
 17. Masnadi Shirazi K, Sotoudeh S, Masnadi Shirazi A, Moaddab SY, Nourpanah Z, Nikniaz Z. 
 18. Wu K, Su X, Li G, Zhang N. . PLoS One. 2016;11(2):e0148519. doi:10.1371/journal.pone.0148519
 19. Tenório MCDS, Graciliano NG, Moura FA, Oliveira ACM, Goulart MOF. . Antioxidants (Basel). 2021;10(6):967. doi:10.3390/antiox10060967
 20. Fowdar K, Chen H, He Z, et al. Heart Lung. 2017;46(2):120-128. doi:10.1016/j.hrtlng.2016.12.004
 21. Mount Sinai. Cysteine.
 22. Yarema M, Chopra P, Sivilotti ML, et al. J Med Toxicol. 2018;14(2):120-127. doi:10.1007/s13181-018-0653-9
 23. Nikbakht M, Ahmadi F, Vaseghi G, et al.  Curr Clin Pharmacol. 2017;12(2):83-91. doi:10.2174/1574884712666170704145842
 24. Genzen JR, Hunsaker JJ, Nelson LS, Faine BA, Krasowski MD. Clin Biochem. 2016;49(1-2):100-104. doi:10.1016/j.clinbiochem.2015.10.005
 25. Mahmoudi GA, Astaraki P, Mohtashami AZ, Ahadi M. Int Med Case Rep J. 2015;8:65-69. doi:10.2147/IMCRJ.S74563
 26. Food and Drug Administration. Warning letter: Vita Heaven, LLC dba Hangover Heaven.
 27. Food and Drug Administration. Guidance for industry: policy regarding N-acetyl-L-cysteine.
 28. Shi Z, Puyo CA.Ther Clin Risk Manag. 2020;16:1047-1055. doi:10.2147/TCRM.S273700
 29. Mokhtari V, Afsharian P, Shahhoseini M, Kalantar M, Moini A.  Cell J. 2017;19(1):11-17. doi:10.22074/cellj.2016.4872
 30. Zheng JP, Wen FQ, Bai CX, et al.  Lancet Respir Med. 2014;2(3):187-194. doi:10.1016/s2213-2600(13)70286-8

Lämna ett svar